6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Zapisnik

Pred 1. točko dnevnega reda

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 17 članov Občinskega sveta. Opravičeno odsotna je bila svetnica Kristina Drstvenšek.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica Občinske uprave,
 • Suzana Venko - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Lara Gornik – vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve,
 • Tea Primon, vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve,
 • Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe,
 • Andreja Pavlič Udovč, višja svetovalka Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve,
 • David Krajnc, strokovni sodelavec Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
 • Barbara Berglez – Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik
 • Sabina Drobnič – direktorica Zasavskih lekarn Trbovlje,
 • Polona Trebušak – Zasavska ljudska univerza
 • Enes Rakovič – Ceroz, d.o.o.
 • Matej Kuhar - Komunala Hrastnik,
 • Maša Kovač – partnerstvo LAS Zasavje,
 • Kristjan Adamlje – RRA,
 • Jernej Peklar – podpredsednik Sveta za mlade,
 • Janez Dornik – snemalec,
 • Vukašin Šobot – ETV,
 • Martina Senčar – Komunala Hrastnik

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti so člani občinskega sveta soglasno, sprejeli naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.
 2. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in CSD Zasavje – enota Hrastnik za leto 2022:
 • Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik
 • Zasavske lekarne Trbovlje
 • Zasavska ljudska univerza.
 1. Obravnava poslovnega in finančnega poročila ter predstavitev poslovanja za leto 2022:
 • Ceroz d.o.o.;
 • Komunala Hrastnik d.o.o;
 • Partnerstvo LAS Zasavje;
 • RRA Zasavje.
 1. Ugotovitev o prenehanju obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja in sprememba letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.
 2. Strategija za mlade v občini Hrastnik 2023 – 2028.
 3. Premoženjsko pravne zadeve:
 • Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, predlog sprememb in dopolnitev št.1;
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.
 1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik – obravnava in sprejem.
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik- obravnava in sprejem.
 3. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023.
 4. Volitve in imenovanja: • Imenovanje predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Zasavje; • Izdaja soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda RRA Zasavje za leto 2022; • Imenovanje nadomestnega člana za Odbor za varstvo okolja, urejanja prostora in infrastrukturo; • Imenovanje nadomestnih članov v Nadzorni odbor; • Izdaja soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik;
 5. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude.
Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik so soglasno, brez razprave, sprejeli dnevni red
1. Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik;
 • Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik;

Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik;

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik;
2. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in CSD Zasavje – enota Hrastnik za leto 2022: - Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik - Zasavske lekarne Trbovlje - Zasavska ljudska univerza
 • Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in CSD Zasavje – enota Hrastnik za leto 2022. Uvodno obrazložitev je podala Barbara Berglez, direktorica CSD Zasavje, enota Hrastnik, kjer vprašanj in razprave ni bilo. K besedi je bila vabljena predsednica Odbora za družbene dejavnosti, Valentina Moljk. V imenu odbora je podala je mnenje, da so zavodi opravljali svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter načrtovanimi programi.

Druge razprave pri tej točki ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2022 katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in Centra za socialno delo Zasavje.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2022 katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in Centra za socialno delo Zasavje.
3. Obravnava poslovnega in finančnega poročila ter predstavitev poslovanja za leto 2022: - Ceroz d.o.o., Enes Rakovič - Komunala Hrastnik d.o.o., Matej Kuhar - Partnerstvo LAS Zasavje, Maša Kovač - RRA Zasavje, Jani Medvešek

Obravnava poslovnega in finančnega poročila ter predstavitev poslovanja za leto 2022:

 • Ceroz d.o.o., Enes Rakovič
 • Komunala Hrastnik d.o.o., Matej Kuhar
 • Partnerstvo LAS Zasavje, Maša Kovač
 • RRA Zasavje, Jani Medvešek

Uvodno obrazložitev je podal Enes Rakovič, direktor Ceroz d.o.o.. K razpravi se je prijavila Nuša Blagotinšek, katera je dodala samo eno priporočilo, glede poročila in sicer, da bi bilo spremljati tudi trende, po letih, ne samo sama poročila . Za lažje razumevanje pa morda še dodatna razlaga vseh kratic. Žiga Kovač je najprej pohvalil poslovodstvo Ceroza, saj se z dobrim delom direktorja vidi precejšna razlika med poslovodstvom preteklih let, saj se je stanje precej izboljšalo. Zanimalo pa ga je kakšen je plan glede odlaganja smeti, do kdaj so še kapacitete, kako je glede okoljevarstvenega dovoljenja ali se mogoče razmišlja o kakšni alternativni lokaciji, oz. širjenja odlagališča odpadkov. Direktor Ceroza, Enes Rakovič odgovori, da lahko pošljejo tudi vmesna poročila, z dodatno razlago in poročilom. Svetniku Kovaču se je Enes Rakovič zahvalil za pohvale, pove pa, da je plan odlaganja, ki je trenutno po zadnjih meritvah s konca leta 2022, ker vsako leto naredijo izračun, s pomočjo raznih meritev prostora za odlaganje odpadkov za predvidoma 5 let. Druge razprave pri tej točki ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom oziroma poslovanjem Komunale Hrastnik d.o.o., CEROZ d.o.o., Partnerstva LAS Zasavje ter RRA Zasavje za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom oziroma poslovanjem Komunale Hrastnik d.o.o., CEROZ d.o.o., Partnerstva LAS Zasavje ter RRA Zasavje za leto 2022.
4. Ugotovitev o prenehanju obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja ter sprememba letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.
 • Ugotovitev o prenehanju obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja ter sprememba letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023. Uvodno obrazložitev sta podala Matej Kuhar, direktor Komunale Hrastnik in Lara Gornik, vodja oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve pri Občini Hrastnik. Svetnika Gregorja Ermana je zanimalo, če se bo to premoženje prestavilo novoustanovljeni družbi. Če prav razume, se morda že ve, katera družba je to? Direktor Kuhar pojasni, da se gre za to, ta dejavnost izčlenjena na novo firmo, ki bo pa kasneje takoj naprej prodana. Občinski svet je soglasno sprejel naslednje SKLEPE: I Občinski svet Občine Hrastnik ugotavlja, da je prenehal javni interes za občinsko lastništvo premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov oz. za lastništvo edinega poslovnega deleža v novoustanovljeni družbi, ki bo ustanovljena v postopku izčlenitve omenjenega premoženja (t.j. dejavnosti upravljanja objektov) iz premoženja Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. in na katero bo omenjeno premoženje preneseno s strani Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.. II Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep da se premoženje oz. edini poslovni delež iz točke I tega sklepa proda. III Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep je obravnaval in sprejel Spremembo Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep je obravnaval in sprejel Spremembo Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep da se premoženje oz. edini poslovni delež iz točke I tega sklepa proda.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik ugotavlja, da je prenehal javni interes za občinsko lastništvo premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov oz. za lastništvo edinega poslovnega deleža v novoustanovljeni družbi, ki bo ustanovljena v postopku izčlenitve omenjenega premoženja (t.j. dejavnosti upravljanja objektov) iz premoženja Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. in na katero bo omenjeno premoženje preneseno s strani Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o..
5. Obravnava in sprejem Strategije za mlade v občini Hrastnik za obdobje 2023 - 2028

Uvodno obrazložitev je podal Jernej Peklar, podpredsednik Sveta za mlade. Primoža Frajleta je zanimalo, če je morda v strategiji napaka pri številu opravljenih praks v javnih zavodih, in sicer 51. Jernej Peklar potrdi pravilnost številke. Žiga Kovač pove, da je bil sam eden izmed prvih udeležencev pri pripravi strategije in čestita novemu svetu za mlade, da je uspel strategijo pripeljati do konca. V kolikor pa bodo v prihodnosti rabili pomoč, se lahko obrnejo nanj. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP :

 • Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Strategijo za mlade v občini Hrastnik za obdobje 2023 – 2028.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP : - Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Strategijo za mlade v občini Hrastnik za obdobje 2023 – 2028.
6. Premoženjsko pravne zadeve: - Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, predlog sprememb in dopolnitev št.1 - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Uvodno obrazložitev bo podala Andreja Pavlič Udovč, Višja svetovalka I za premoženjsko pravne zadeve pri Občini Hrastnik To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun. Predsednica Vojka Šergan pove, da je Odbor za gospodarski razvoj in proračun na četrti seji obravnaval premoženjske zadeve, in sicer letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hrastnik za leto 2023, predlog sprememb in dopolnitev številka ena in pa sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in oba in stališče odbora. Vsi člani odbora so le-to soglasno sprejeli. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP:

 • Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, s spremembami in dopolnitvami, v predloženi vsebini.
 • Občinski svet občine Hrastnik sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, v predloženi vsebini.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: - Občinski svet občine Hrastnik sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, v predloženi vsebini.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: - Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, s spremembami in dopolnitvami, v predloženi vsebini.
7. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik – obravnava in sprejem

Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik Uvodno obrazložitev bo podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri Občini Hrastnik. Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP:

 • Občinski svet Občine Hrastnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: - Občinski svet Občine Hrastnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik
9. Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023

Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023 Uvodno obrazložitev je podal Jan Simončič, predsednik komisije za odlikovanja in priznanja. V razpravi je Vojka Šergan čestitala vsem predlaganim nagrajencem, je pa podala sledečo pobudo in sicer, da naj občinska uprava spremeni pravilnik za podeljevanje priznanj in nagrad. Skozi leta se je izkazalo, da imamo tudi v svojih vrstah občanke in občane, ki so presegli samega sebe. Trenutni pravilnik onemogoča večkratno prejetje zlatega priznanja, zato je mnenja, da bi se pravilnik posodobil in to na način, da se doda še kakšna nagrada za tiste, ki res dosežejo življenjsko delo.
Erman Gregor je povedal, da imajo nekateri nekateri predlogi, ki so prispeli na razpis navedeno, da so predlagani tako za bronasto, tako za srebrno. Pri obrazložitvi komisije ga pa je zmotil odgovor, da predlagani ne izpolnjujejo pogojev. Mnenja je, da če se odgovarja na tak način in določa nagrajence, se mora komisija opredeliti na način, da se jasno ve, katere kriterije kandidat izpolnjuje in katere ne. Po njegovem mnenju gre za neskladnost sklepa z odlokom, da bi bilo pri določenih nagrajencih potrebno napisati najpomembnejše dosežke.
Dodatno Gregor Erman še opozori na vsebinsko neskladnost sklepa z določili odloka o priznanjih občine Hrastnik. Župan se zahvali za predlog in pripombe. V kolikor je kakšen spremenjen sklep pripravljen, ga bom seveda dal na glasovanje. Pojasni, da vsega tega vnaprej ni imel pripravljenega in zapisanega, tako da niti ni uspel sproti zapisovat celotne zadeve. Če imate kakšen predlog drugačnega sklepa, kot je pripravljen, ga lahko damo na glasovanje. Glede pravilnika se Župan tudi strinja, saj je tudi sam, kot svetnik preteklosti predlagal, da se gre v spremembo pravilnika ravno zaradi tega, da se loči, kaj je dolgoletno delo in kaj je uspeh v zadnjem obdobju. Tako je sigurno pobuda z obeh strani, da se pravilnike odpre, da se premisli, kakšne nagrade, mogoče še doda zraven nagrada za življenjsko delo, če to seveda ni zajeto v nagradi častnega občana. Jan Simončič pojasni, da se strinja, da je potrebno dati še eno priznanje, ki je za življenjsko delo. Na vprašanje glede priznanj pojasni, da občina Hrastnik lahko podeli eno zlato priznanje ena srebrno in 3 bronaste. Komisija je prejela več predlogov za srebrno, predloge pregledala, podala mnenje in sprejela skupno odločitev, komu se priznanja podelijo. Gregor Erman replicira, da vsekakor ne nasprotuje tem argumentom, ki so navedeni v obrazložitvi, zakaj se komu podeli. Zanimalo ga samo katere kriterije ne izpolnjujejo tisti kandidati, ki niso bili izbrani. Zaveda se, da lahko samo eden prejme srebrno priznanje, vendar je v obrazložitvi navedeno, da Društvo invalidov Hrastnik ne izpolnjuje kriterijev. Prav bi bilo, da se navede, da je bil predlagam boljši kandidat za pridobitev tega priznanja in da smo se zato odločili, ne pa zato, ker ne izpolnjuje kriterijev. Prav tako meni, da se komisija ni prav odločila, da političnih funkcij ne bo nagrajevala , vendar kandidat Gregorčič prispeva k polnejšemu življenju občanov in prispeva veliko za razvoj in ugled občine. Jan Simončič mu odgovori, da zdaj tukaj predstavlja celotno Komisijo za odlikovanje. Komisijo sestavljajo pet članov, na seji so bili prisotni štirje člani, ki so določitve soglasno sprejeli. Gregor Erman pove, da se popolnoma strinja s povedanim, vendar je komisijo potrdil Občinski Svet , zato imajo svetniki pravico, do vprašanj in pripomb, v tem primeru glede kriterijev in meril. Nermin Bajramovič pove, da se svetniki gotovo strinjajo o določenih stvareh, mogoče ni formalno vse prav napisano, ampak debata o teh štirih osebah tukaj, ki so res zaslužijo ta priznanja je pa predolga. Strinja pa se, da je potrebno pravilnik pregledati in po potrebi spremeniti. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo:

 • Simon Tanšek - se podeli naziv "ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK"za delo in uspehe na kulturnem področju
 • Bojan Viktor Pižmoht - se podeli "SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo na področju društvenih in športnih dejavnosti v karate klubu Hrastnik
 • Edvard Edi Pap - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za delo in uspehe na kulturnem področju
 • Rajko Žagar - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo v Društvu invalidov Hrastnik
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: Rajko Žagar - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo v Društvu invalidov Hrastnik
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Edvard Edi Pap - se podeli "BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za delo in uspehe na kulturnem področju
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Bojan Viktor Pižmoht - se podeli "SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK" za dolgoletno delo na področju društvenih in športnih dejavnosti v karate klubu Hrastnik
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme sklep, da se priznanja za leto 2023 podelijo: - Simon Tanšek - se podeli naziv "ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK" za delo in uspehe na kulturnem področju