6. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

15. 6. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred 1. točko dnevnega reda
1. Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 20. 4. 2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik;
2. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik in CSD Zasavje – enota Hrastnik za leto 2022: - Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik - Zasavske lekarne Trbovlje - Zasavska ljudska univerza
4. Ugotovitev o prenehanju obstoja javnega interesa za občinsko lastništvo določenega premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., t.j. dejavnosti upravljanja objektov in prodaji omenjenega premoženja ter sprememba letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2023.
6. Premoženjsko pravne zadeve: - Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2023, predlog sprememb in dopolnitev št.1 - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
7. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik – obravnava in sprejem
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik
9. Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2023
Volitve in imenovanja: - Imenovanje predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Zasavje; - Izdaja soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda RRA Zasavje za leto 2022; - Imenovanje nadomestnega člana za Odbor za varstvo okolja, urejanja prostora in infrastrukturo; - Imenovanje nadomestnih članov v Nadzorni odbor; - Izdaja soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik;
11. Informacije župana o aktualnih zadevah, ter vprašanja in pobude