22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Zapisnik

0. Ugotovitev sklepčnosti

ZAPISNIK 22. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 16.12.2021, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik.

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 15 članov Občinskega sveta. Opravičeno odsotni so bili Gregor Jelenko, Mateja Smodiš In Ksenija Jakopič.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica občinske uprave
 • Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
 • Lara Gornik – vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Tea Primon – vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve
 • Sebastjan Landekar – strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem
 • Božidar Roglič – podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike
 • Andreja Pavlič Udovč – višji svetovalec za premoženjske in pravne zadeve
 • Danijela Milošević – strokovna sodelavka
 • Ernest Gričar - tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.
 • Janez Dornik - snemalec

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novima točkama in sicer, novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik in novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik. S predlagano razširitvijo dnevnega reda, bi se točke dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta ustrezno preštevilčile.

Vinko Žagar je povedal, da se strinja, da se naknadno dodajajo na dnevne reda takšne točke kot je uvedba videonadzora, katere sprejetje je zaradi vandalizma, ki se dogaja skoraj urgentna. Podal pa je pripombo glede sklicevanja sej in gradiv na splošno, saj vse večkrat svetniki dobivajo sklice sej brez gradiv, oz. gradiva prihajajo kasneje. Meni da to ni dobra praksa in prav je da se občinska uprava potrudi in pripravi gradiva pravočasno, v nasprotnem pa naj se seja skliče kasneje, saj je premalo časa, za pripravo svetnikov na sejo, če gre za zahtevna gradiva. Podal je pobudo, da se to v prihodnje spremeni.

Podal pa je še pobudo za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje in sicer iz razloga,da se pravilnik preden gre na sejo občinskega sveta posreduje društvom ali vsaj Zvezi kulturnih društev v mnenje, saj se mu ne zdi prav, da bi z novim pravilnikom naredili tako korenito spremembo brez mnenja ali strinjanja oz. soglasja društev in ZKD in da se tudi akterji katerih se pravilnik tiče, do njega opredelijo, preden o njem odločajo svetniki. Razdelitev sredstev pa naj se letos opravi na način kot do sedaj - po starem pravilniku, saj tudi vrednotimo programe društev za nazaj.

Župan je povedal, da se strinja glede pravočasnega posredovanja gradiva svetnikom, in pojasnil, da je bilo s sklicem seje posredovano gradivo za proračun, ki mora biti pred ostalim gradivom, v skladu s pravilnikom in statutom, kasneje bilo poslano ostalo gradivo, razen teh dveh točk, ki sta kot dopolnitvi dnevnega reda. Za kar se opravičuje in če bi na občinski upravi imeli več resursov, bi tudi gradivo sigurno bilo prej pripravljeno in posredovano.

O predlogu razširitve in o umiku točke se je opravilo glasovanje.

Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik.

Občinski svet z 9 glasovi PROTI in 5 ZA ni sprejel naslednjega SKLEPA: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta.

Občinski svet je z 12 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
 2. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 – druga obravnava
 3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.
 4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 –obravnava in sprejem
 5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis-obravnava in sprejem
 6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik
 7. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« - Vrtec Dolinca in ZD Hrastnik
 8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem
 9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022 -obravnava in sprejem
 10. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – obravnava in sprejem
 11. Poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik
 12. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
 13. Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik
 14. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude Plan sej Občinskega sveta Občine Hrastnik za leto 2022
Člani občinskega sveta so sprejeli dnevni red
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
1. Potrditev Zapisnika

Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.

Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
2. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podala Lara Gornik, vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da je že v preteklem letu vložila amandma k proračunu, ki se je nanašal na sterilizacijo mačk. Letos se je v Hrastniku odprla veterinarska postaja pod okriljem Laške postaje in postopoma se ljudje poslužujejo te ambulante. Statistika kaže, da imamo v občini okoli 500 lastnikov hišnih živali, ki koristijo tovrstne storitve. Tudi kmetje, ki imajo velike živali se obračajo na hrastniško ambulanto. Veterinarska postaja Laško je konec avgusta in tudi v mesecu septembru Občino Hrastnik z dopisom prosila za predvidena sredstva za subvencioniranje sterilizacije lastniških mačk in kastracije mačkonov. Cena tovrstne storitve sterilizacije znaša 65 €, soudeležba lastnika bi bila 30 €, občina bi dodala 20 €, veterinarska postaja pa 15€. Cena kastracije zanaša 54 €. Predlog izhaja iz tripartitnega sodelovanja, kjer vsak nekaj prispeva in gre za dobrobit živali in lastnikov mačk. To temelji tudi na velikem povpraševanju lastnikov mačk. Odgovori strokovnih delavcev občinske uprave na odboru za gospodarstvo je žal niso zadovoljili. Dejstvo, da so lastniki mačk poseljeni po celi občini, po vseh krajevnih skupnostih, da je mačk na podeželju več kot v mestnem jedru, da je bila opravljena anketa med krajani Rudnika, in da so se ti v okviru participatornega proračuna odločali med otroškimi igrali in storitvami sterilizacije, kjer je bilo samo 5 glasov krajanov za sofinanciranje sterilizacije. Res je, da je KS Rudnik najbolj gosto naseljena skupnost, da je tu največ mladih družin in ve da bodo tudi te poskrbele za svoj naraščaj. Ampak med nami živi tudi veliko starejših, ki imajo doma mačko in jim je ta dobesedno prijatelj namesto človeka. Želela bi, da se ozremo na finance in na to kaj predstavlja subvencija sterilizacije za mačko. To je drobtinica v občinskem proračunu. Če bi sterilizirali 100 mačk bi bil ta znesek 2000€. Otroška igrala pa so neprimerno večji strošek kot sterilizacija in kastracija mačk. Ob tem je še dodala, da imajo tovrstno prakso občine Laško, Radeče, Litija, Horjul, Sevnica,… Gre za preventivni ukrep širjenja zapuščenih mačk, kajti če se izvaja sterilizacija, potem tudi ni potepuških mačk. Vemo pa, da so mačke zelo velike prenašalke različnih bolezni. Res je tudi, da občina dobro sodeluje z društvom proti mučenju živali, ampak ti aktivisti poskrbijo za živali, da jih odstranijo, namestijo v varno okolje, stroški namestitve pa niso zelo poceni in hkrati morajo opraviti tudi veterinarski pregled. Povedala je še, da je politika uresničevanje možnega, možno pa je doseči kompromis, iskanje kompromisa, ki pripelje do želenega pa je bistvo politike. Zato se bo danes pri glasovanju proračuna vzdržala.

Vinko Žagar je menil, da so sterilizacija in kastracija stvari, ki so del našega vsak dana in pomenijo občankam in občanom dosti, zato ne bi smel biti problem to tudi u uvrstit v proračun. Dalje je povedal, da že pri prvi obravnavi proračuna ni podprl oz. se je v vzdržal pri glasovanju, in tudi tokrat se bo, saj meni, da je proračun bistveno preobsežen. Razume, da je potrebno določene stvari umestiti v proračun, zaradi kandidiranja na kakšnem razpisu, ampak vseeno se mu zdi preobsežen, sploh ob podatkih, da je tudi realizacija lanskega proračuna nekje čez 70%, in po njegovem mnenju, bi morali proračun bolj realno zastaviti. Glede OIC oz. novelacije projekta meni, da je to en signal izvajalcem, da bodo lahko še bolj navijali že tako navite cene. Ve da je situacija trenutno takšna, da za cene iz projektantski predračunov iz preteklega leta, težko dobiš izvajalca, ampak za kanalizacijsko omrežje smo ga pa uspeli dobiti. Tudi pri OIC bi bilo najprej potrebno preveriti kakšna je klima med izvajalci in ne, da se že v osnovi popravlja višina projekta in so potem težave, da se ga finančno zapre. Občina ima še vedno kreditni potencial visok, ampak meni, da ni u redu da se zadolžujemo za tak projekt oz. zaradi okoliščin, ki so pripeljale do tega. In tega ne bo podprl. Zanimalo ga je tudi, zakaj se bistveno povečuje postavka za Hrastov list.

Franci Bokal je podprl predlog za sofinanciranje sredstev za kastracijo in sterilizacijo mačk. Je pa nasprotoval razlagi, da ni u redu da se občina zadolži za tak projekt, saj meni da je zadolževanje zelo upravičeno in je edino pravilno, da se ta projekt izpelje do konca.

Župan je podal pojasnilo oz. stališče glede sterilizacije lastniških mačk in sicer občina je najprej skozi participatorni proračun želela preveriti koliko ljudi ta predlog podpira v največji KS - v KS Rudnik, kjer je tudi locirana veterinarska ambulanta - predlog je dobil 5 glasov in participativno odločanje je nekaj kar moramo spoštovati. Če ljudje sami podajo predlog in o tem odločijo, je to nek signal svetnikom in svetnicam, da je to volja ljudi. Dalje je še povedal, da bi se v primeru izglasovanega predloga sofinancirala kastracija in sterilizacija tudi premožnim lastnikom, po drugi strani pa imamo zelo socialno obremenjen proračun. Menil je, da je v prvi vrsti potrebno zagotoviti subvencije, ki olajšajo življenje ljudem na socialnem robu in ne subvencioniranje storitev vsem občanom, tudi tistim, ki sredstva imajo. Občina pa že zagotavlja sredstva za sterilizacijo potepuških mačk in rezultat tega je, da je v občini manj potepuških mačk, kot jih je bilo pred leti. Če bo volja, nima težav, da se na koordinaciji svetniških skupin pred sprejemom rebalansa o tem opravi pogovor. Menil je še, da je na tehtnici preveč, da bi proračunu nasprotovali zaradi 2000€ in meni da toliko odgovornosti vendarle imamo, da znamo presoditi kaj to pomeni in da se bomo znali modro odločiti. Dalje je še povedal, da lahko proračuna tudi ne potrdimo, s čimer bomo prišli do tega, da imamo začasno financiranje in da se nekaj projektov, ki so tik pred tem, da jih realiziramo ne izvede. Spoštuje to, da lahko nekdo nasprotuje, potrebno pa je spoštovati stvari in povedati podjetjema Steklarna Hrastnik in TKI, da jih ne želimo v Hrastniku, ker so cene pretirane in proračun prenapihnjen. Je pa prav, da stojimo za tem z imenom in priimkom, tako kot župan stoji za vsako težavo in da se zadeve javno objavi in razpravlja.

Vinko Žagar je povedal, da je vedno stal in bo vedno stal z imenom in priimkom za tem kar bo na seji povedal. Kar pove pove argumentirano in pove na glas. Ve da je OIC pomemben projekt in ve da se je projekt zavlekel, da so se cene povišale in da nihče ne more narediti nič zoper to. Ga pa bolj skrbi, kako bomo ta dodatna sredstva zagotovili. Definitivno pa je prvi, ki se bo potrudil in pomagal, da se projekt realizira in da bosta tako TKI, kot Steklarna na tem območju lahko izvedla svoje investicije, ki so absolutno pomembne.

Župan je povedal, da spoštuje vsako mnenje. Iz razprave je razbral, da proračuna ne bo podprl zaradi finančne konstrukcije pri OIC. Meni, da je prav razumel in na podlagi tega si lahko vsak sam ustvari sliko. Posledica nesprejetja proračuna je, da smo projekt prečrtali. Druga stvar je tudi ta, da bi bilo neodgovorno od župana, da se opravi razpis za izbor izvajalca, v kolikor ve da ni pokrite finančne konstrukcije za posamezen projekt. Občinska uprava se je v vseh teh letih, tudi v prejšnjem mandatu obnašala racionalno in je poskrbela da so finance zagotovljene, in ne ve zakaj bi bilo sedaj kaj drugače. Z MGRT-jem se išče možnost, da bi tudi država še zagotovila dodatna sredstva in tudi z obema podjetjema iščemo možnosti za dodatno sofinanciranje teh projektov. Mi moramo zagotoviti ustrezno finančno konstrukcijo, drugače se bo kdo vprašal s kakšnim namenom gremo v razpis če nimamo zagotovljenih financ za realizacijo.

Nermin Bajramović je povedal, da že drugo sejo poslušamo o skrbeh in zaskrbljenosti, skrbi nas pa lahko marsikaj, kaj bo jutri, kaj bo z energenti,.. Proračun je zelo ambiciozno naravnan, razen skrbi pa ni slišal nobene rešitve, kaj bi se lahko izločilo. Podpira ambiciozne načrte in tudi župan bo stal za tem, če bodo projekti izvedeni in šli v pravo smer. Če bo kje zaškripalo pri financiranju ali izvedbi se bo iskala druga pot oz. alternativa. Dalje je še povedal, da mu ne zdi odgovorno, da se nekdo vzdrži pri glasovanju zaradi 2000 €. Potrebno je gledati celotno sliko in nek konsenz oz. rešitev glede sterilizacije in kastracije mačk se tudi lahko najde.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da se mogoče res absurdno sliši, ampak stavek, da je politika uresničevanje možnega, možno pa je doseči kompromis, in iskanje kompromisa, ki pripelje do želenega je bistvo politike. Kjer je volja je tudi pot, marsikaj se da rešiti z prekanalizacijo sredstev. Govorimo o tripartitnem sodelovanju in ne ve, zakaj takšen odpor in oportunizem. Kmetje edino kar dobijo zastonj, je vsaki dve leti zastonj cepljenje proti modrikastemu jeziku.

Župan je povedal, da se strinja, da je to stvar kompromisa in iskanja kompromisa, zato je predlagal, da se to prestavi za obravnavo in uskladi med svetniškimi skupinami v okviru sprejetja rebalansa.

Nermin Bajramović je povedal, da nima sam nič proti predlogu sofinanciranja sterilizacije in kastracije mačk, in se trudi strinja s tem, da se najde neka rešitev za predlog. Želel je samo poudariti, da se sprejema proračun v celoti.

Franci Bokal je povedal, da pogreša koordinacije svetniških skupin, ker je že bila praksa, da pa že zadnje tri občinske seje koordinacije ni bilo. Dejansko upa, da se bodo kompromisno pri naslednjem proračunu dogovorili za te stvari.

Župan je povedal, da koordinacije kot take niso imeli, je pa opravil sestanek z vsakim vodjo svetniške skupine pred prvo obravnavo proračuna, in glede na to, da ni bilo od prve do druge obravnave vloženih nobenih amandmajev, se mu ni zdelo potrebno narediti novega kroga raprave. Se pa strinja, da ko bodo razmere dovoljevale opravijo te razgovore.

Božo Majcen je kot lastnik enega izmed štirinožcev pojasnil, da če se nekdo odloči, da bo žival imel, mora sprejet tudi to, da so s tem povezani stroški. Kompromis je, da se najde sredstva za to, ampak participatorni proračun je jasno povedal, da ljudje te želje ne čutijo. Prav je, da podpremo ambiciozen in socialno naravnan programsko sestavljen proračun. In če bo vse realizirano, se bomo lahko z našo odgovornostjo postavili, da smo sodelovali pri izgradnji projektov in realizaciji le teh.

Gregor Pajić je pozval lastnike mačk, ki nimajo sredstev za sterilizacijo oz. kastracijo, naj pridejo do njega in jim bo pomagal, dokler se ne dogovorijo o realizaciji projekta.

Občinski svet je 11 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet je z 13 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022
3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o

Obrazložitev je bila s strani direktorice Komunale Hrastnik d.o.o. podana že na prejšnji seji.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: 1.Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup novih osnovnih sredstev.

 1. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00€.
 2. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
1.Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da se javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v letu 2022 zadolži za najem dolgoročnega kredita za nakup novih osnovnih sredstev 2. Javno podjetje se v letu 2022 lahko zadolži do višine 207.000,00€ 3. Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov
4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 – obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podal Ernest Gričar, tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Občinski svet je s 14 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022
5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis- obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da ko pogledamo naslove, kje vsi dolžniki stanujejo, gre tu zgolj za premetavanje denarja in poplačilo sodnih stroškov, ki ne bodo nikoli izterljivi. Vidi se, da so nekatera stanovanja lepa, in potrkala bi na vrata CSD, naj socialne delavke malo pogledajo, tudi osebne stečaje posameznikov in slej ko prej bo potrebno razmišljati o ljudeh, ki res živijo na socialnem robu in da se jim zagotovijo manjša stanovanja in primerna za njihovo preživetje.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45€, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016
Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.
6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel sklep o višini letne stopnje neprofitne najemnine za leto 2022.

7. Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik

Uvodno obrazložitev je podal Božidar Roglič, podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Vinko Žagar je povedal da podpira projekt, in še dodal, da bi bilo prav, če govorimo o celoviti energetski sanaciji objektov v lasti občine, da se doda k energetski sanaciji tudi objekt Glasbene šole, ki je dejansko dotrajan.

Župan je povedal, da je Glasbena šola eden od dveh objektov, ki jih še želi občina sanirati, drugi je Delavski dom. Pojasnil je, da so razpisi narejeni tako, da morata biti na razpisu prijavljena vsaj dva objekta za sanacijo, da smo upravičeni do sredstev, zato bi bilo smiselno da imamo v naslednjem paketu pri prijavi na razpis objekta Glasbene šole in Delavskega doma.

Timotej Funkel je povedal, da pozdravlja predlog in ga bo tudi podprl. Je pa dodal, da se bo potrebno v naslednjih letih pogovarjati tudi o energetski sanaciji ali pa o pridobitvi novih prostorov tudi za Komunalo Hrastnik.

Župan je povedal, da so prostori omunale eni najslabših prostorov javnih zavodov in podjetij da bomo morali o teh prostorih narediti konkreten načrt skupaj z nadzorniki ter s podjetjem.

Vojka Šergan je povedala, da podpira energetsko sanacijo objektov. Se ji pa postavlja vprašanje kdaj bomo tudi v Hrastniku šli korak naprej in se pričeli pogovarjati o sončnih elektrarnah in toplotnih črpalkah, s čimer bi javni zavodi in občina prihranili ogromno energije in porabili manj sredstev.

Župan je povedal, da se je Nacionalni energetski program zavezal, da bomo imeli do leta 2030, 27, 5% obnovljivih virov energije. Tudi Zakon o obnovljivih virih energije govori o tem, da je potrebo uporabiti tudi strehe javnih površin (šola, bazen, športna dvorana) in če bo šlo vse po načrtih bomo na seji v mesecu februarju obravnavali projekt, ki ga pripravljamo skupaj z društvi Fokus, Umanotera ter s Sončno zadrugo, kjer bi streho osnovne šole v Hrastniku namenili ravno za to, da spodbudimo rabo obnovljivih virov energije in zmanjšamo porabo stroška skozi sončno elektrarno na javnih objektih. Dalje je še povedal, da sta merilni postaji pokazali, da je onesnaženost na Dolu slabša kot v Hrastniku in to v zimskih mesecih, kar pomeni da imamo največ težav z individulanimi kurišči in tu se samo pojavlja vprašanje sončne energij, energetskih sanacij in toplotnih črpalk.

Vojka Povše Krasnik je, je pa podala pobudo, da se k sanaciji pridruži tudi večnamenski žalni objekt na Dolu pri Hrastniku.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«, ki so ga v novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« , ki so ga v novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje
8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022
9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022 -obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Vinka Žagarja je zanimalo, kaj je predvideno v okviru Ville de Seppi.

Župan je povedal, da je predvidena priprava projektne dokumentacije, ki jo morajo pripraviti skupaj z Zavodom za kulturno dediščino in Steklarno Hrastnik, in sicer gre za konzervatorski načrt, ki je podlaga za črpanje sredstev tako na razpisih za kulturni Euro, kot tudi na vseh ostalih razpisih, tako Zavoda za kulturno dediščino, Ministrstva za kulturo in drugih.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Hrastnik v prvi obravnavi in ga sprejme kot primerno podlago za drugo obravnavo