22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

16. 12. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o
4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 – obravnava in sprejem
5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis- obravnava in sprejem
6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik
7. Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik
8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem
9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022 -obravnava in sprejem
10. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – obravnava in sprejem
10. Poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik
11. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
12. Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik
13. ­Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude