21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

4. 11. 2021

Zapisnik

0. Ugotovitev sklepčnosti

ZAPISNIK

 1. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 4.11.2021, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik in na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM, za člana Občinskega sveta, ki se seje zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 nista mogla udeležiti v Delavskem domu Hrastnik (Kristina Drstvenšek in Gregor Pajić).

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 17 članov Občinskega sveta.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica občinske uprave
 • Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
 • Lara Gornik – vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Andreja Pavlič Udovč - višji svetovalec za premoženjske in pravne zadeve
 • Božidar Roglič - podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike
 • Rebeka Kupec – strokovna sodelavka
 • Andrej Černigoj, - Genius loci d.o.o. Ljubljana - ZOOM
 • Nives Venko, direktorica Komunale Hrastnik d.o.o.
 • Bojan Peterlin – predsednik KS Steklarna
 • Janez Dornik – snemalec
 • Doroteja Jazbec – novinarka ZON

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan podal v sprejem sklep za izvedbo seje, ki bo opravljena tudi na daljavo za člana Občinskega sveta, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2, seje občinskega sveta nista mogla udeležiti v Delavskem domu Hrastnik.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 ne morejo udeležiti seje Občinskega sveta Občine Hrastnik v Delavskem domu, dne 4.11.2021, se udeležijo seje na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM.

Brez razprave so člani občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.6.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 20. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov – jug – druga obravnava
 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – seznanitev
 4. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 - prva obravnava
 5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o. - informacija
 6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude
Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 ne morejo udeležiti seje Občinskega sveta Občine Hrastnik v Delavskem domu, dne 4.11.2021, se udeležijo seje na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM Člani občinskega sveta so sprejeli dnevni red
1. Potrditev Zapisnika

Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.6.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 20. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.6.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 20. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.

Potrdi se Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 24.6.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 20. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov – jug – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podal Andrej Černigoj, Genius loci d.o.o. Ljubljana.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov — jug.

Župan je pojasnil, da je občina s sprejetjem odloka naredila še en korak naprej, z Ministrstvom za kmetijstvo pa tudi že poteka zamenjave zemljišč Leša - Ojstro. Podlaga za pričetek del na cesti do Leše, je Zakon o postopnem dogovarjanju za zapiranje rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki naj bi bil v obravnavi na Odboru za infrastrukturo 15. novembra 2021 in nato še na seji Državnega zbora. Na območju, kjer bo potekala gradnja in so sedaj vrtički, bodo lastniki vrtičkov obveščeni o izselitvi, vsi ostali vrtički, ki pa niso na območju gradnje pa bodo lahko ostali.

Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših občanov — jug Župan je pojasnil, da je občina s sprejetjem odloka naredila še en korak naprej, z Ministrstvom za kmetijstvo pa tudi že poteka zamenjave zemljišč Leša - Ojstro. Podlaga za pričetek del na cesti do Leše, je Zakon o postopnem dogovarjanju za zapiranje rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki naj bi bil v obravnavi na Odboru za infrastrukturo 15. novembra 2021 in nato še na seji Državnega zbora. Na območju, kjer bo potekala gradnja in so sedaj vrtički, bodo lastniki vrtičkov obveščeni o izselitvi, vsi ostali vrtički, ki pa niso na območju gradnje pa bodo lahko ostali
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – seznanitev

Uvodno obrazložitev je podala Lara Gornik, vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrdi, da se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Občinski svet Občine Hrastnik potrdi, da se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
4. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 - prva obravnava

Uvodno obrazložitev je podala Lara Gornik, vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo, poročila odborov so bila svetnikom posredovana.

Župan je pojasnil, da bo med prvo in drugo obravnavo proračuna prišlo do vsaj ene večje spremembe in sicer pri projektu OIC Steklarna – TKI Hrastnik, saj je zaradi spremembe gradbenih cen na trgu in večjega obsega del, narasla vrednost projekta, v primerjavi z oceno iz leta 2018. S partnerji v projektu, podjetjem Plinovodi, TKI Hrastnik in Steklarno Hrastnik se išče skupen dogovor o zagotovitvi dodatnih virov za pokritje nastale razlike, kar bo predstavljalo ustrezno podlago v proračunu za izvedbo postopkov za izbor izvajalca. Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za okolje sta soglašala, da se sredstva prerazporedi in se bo črpanje izvedlo v letih 2022 in 2023. Povedal je še, da se je v preteklih dneh zaključil izbor izvajalca za sekundarno kanalizacijsko omrežje kateremu sledi podpis pogodbe in uvedba v delo.

Timotej Funkel je podal pripombo v okviru postavke financiranja v krajevnih skupnostih, ki se nanaša na ureditev dela ceste Laz – Muratovič in Hafner, katera bi se morala financirati iz postavke za vzdrževanje cest in se ne bi smela upoštevati v kvoto sredstev, namenjenih krajevni skupnosti, saj je krajevna skupnost podala samo soglasje, da se ta ureditev opravi.

Župan je predlagal, da se do naslednje obravnave proračuna na to temo opravi pogovor.

Vinko Žagar je povedal, da je letošnji proračun rekorden in opozoril, da vse investicije in prioritetni projekti na nek način kulminirajo v leti 2022 in 2023. Tu vidi eno veliko težavo, in sicer velik del sredstva so tudi sredstva Evropske kohezijske politike, za katere vemo, je rok 31.12. 2023. Ob vseh investicijah, ga skrbi, da bo nastala težava pri realizaciji vseh teh investicij (cene gradbeništva se višajo), saj kot vidimo že imamo težave pri izboru izvajalca. Vesel, je da smo uspeli pridobiti izvajalca za sekundarno kanalizacijsko omrežje, ga pa toliko bolj skrbi za projekt OIC, saj je to veliko bolj zahtevna investicija, ki je problematična tako z vidika izvedbe kot pridobitve sredstev. Pri projektiranju oz. iskanju prave okvirne vrednosti je mogoče signal izvajalcem, da bodo tudi tu na določen način kalkulirali, kar mu ni všeč. Je pa verjetno to potrebno narediti, ker se bomo drugače srečali s težavami pri izvedbi samega javnega naročila. Apeliral je na občinsko upravo, da je zelo pomembno, da vse investicije, tudi če jih ne bomo uspeli zaključiti pravi čas, jih vsaj v večji meri izvedemo, ker to tudi pomeni, da bomo skozi neko tranzicijo v naslednjo finančno perspektivo lahko mogoče obdržali ta evropska sredstva, saj se nam bo v nasprotnem primeru dejansko konec leta 2023 zgodilo tudi to, da bi ta del, ki bi ga lahko končali, pa ga ne v primernem obsegu, morali vrniti. Povedal je še, da je na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo prejel odgovor, da še obstaja trdnost zavez obeh podjetij, tako Steklarne kot TKI, da bosta po izgradnji cone šli v svoje predvidene investicije, ker bi v nasprotnem primeru to bila katastrofa.

Župan je povedal, da so se s težavo glede izdajanja odločb na kohezijskih projektih, ki so bile večinoma izdane v zadnjih štirih mesecih, soočale vse občine. Upa in verjame, da bomo to z državo znali uspešno rešiti in da bodo tudi izvajalci znali rešiti naše časovne omejitev. Povedal je še, da imajo z direktorji podjetij Steklarne in Tki tedenske koordinacije in da imajo le-ti, trdno namero glede investicij. Res pa je, da se je pa pojavil pomislek pri Steklarni, da bi namembnost tega dela objekta regulirali v primerjavi s tem, kaj se bo pri njih dogajalo z razvojem podjetja. Povedal je tudi to, da so vsi stanovalci na tem območju že izseljeni.

Franci Bokal je povedal, da v proračunu za prihodnje leto ni predvidenih sredstev za most čez reko Savo. Dalje je še povedal, da bo potrebno pričeti z deli v OIC čim prej, bo pa verjetno naš proračuna za sofinanciranje v vse projektov premajhen, in glede na to da občina trenutno ni preveč zadolžena,se lahko zadolži če bo potrebno in začnemo z realizacijo projektov.

Župan je glede ureditve ceste Hrastnik – Zidani most pojasnil, da še zadeva na strani MGRT in MOP ni dokončana, sprejema se državni prostorski načrt, kjer pa se je pojavila težava pri kmetiji Vec v Radečah. Je pa dejstvo, da sredstva za ureditev te ceste ne bodo stvar našega proračuna, saj bo to izvajala Direkcijo RS za infrastrukturo.

Občinski svet je z 14 glasovi za sprejel naslednji SKLEP 1: Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP 2: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP 3: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022
Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022
5. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o - informacija

Uvodno obrazložitev je podala Nives Venko, direktorica Komunale Hrastnik d.o.o.

Župan je še dodal, da bo na današnji seji podana samo informacija o zadolževanju, glasovanje pa se bo opravilo na seji občinskega sveta v mesecu decembru po sprejemu proračun za leto 2022.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil z informacijo o izdaji soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil z informacijo o izdaji soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o
6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Župan je podal naslednje informacije:

 • sestanek Z DVK: Zaradi pomisleka o združevanju volilnih okrajev, s čimer je občanom Hrastnika onemogočeno predčasno glasovanje v občini Hrastnik je bil s predstavniki volilne komisije in Državne volilne komisije opravljen sestanek, na katerem je bil sklenjen dogovor, da bo predčasno glasovanje v prihodnje omogočeno tudi v Hrastniku.

 • Resnica: na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta, bo opravljena obravnava točke lokacijska preveritev. Vzporedno se pripravlja tudi ostala dokumentacija, kateri sledi iskanje možnosti financiranja (prodaja določenega dela občinskih stanovanj po Stanovanjskem programu iz leta 2018, in z možnim kreditiranjem). Glede na dinamiko del, ki naj bi se pričela v prihodnjem letu, kredita glede na prodajo stanovanj, v prihodnjem letu še ne bomo potrebovali, za leto 2023 pa. V prihodnjih mesecih bo znana tudi celotna investicija in bo potrebno v Razvojnem programu v okviru rebalansa za prihodnje leto načrtovati delež te investicije.

 • Šporni park na Logu: izbor izvajalca je zaključen, izvedena je bila tudi uvedba v delo, rok za izvedbo del pa je 30.11.2021.

 • Sprememba OPN: V drugi polovici meseca novembra bo občina pričela z zbiranjem pobud za spremembo občinskega podrobnega načrta. Pobude se bodo pričele zbirati na podlagi javnega poziva, in po zaključenem zbiranju pobud bodo strokovne službe občinske uprave pričele z potrebnimi postopki - pregledom vlog, pridobitvijo soglasij,..

 • razpis za direktorja: Danes je bil na spletni strani občine objavljen tudi razpis za direktorja Komunale Hrastnik

 • Vodovod na Kalu: Jutri se pričnejo dela na vodovodu Kalu, ki naj bi bil zaključen še v letošnjem letu

 • cesta Rinaldo: preplastitev in dokončanje investicije je predvideno do konca meseca novembra.

 • cesta sp. Marno: razpis za cesto in pločnik sp. Marno je pripravljen, in naj bi bil objavljen še v letošnjem letu.

 • Mlakarjevo stanovanje: Dela so v teku, večino jih je že zaključenih, čaka nas še zaključni sloj.

 • V mesecu novembru se bo uredil tudi del asfalta pred ZD Hrastnik

 • Podpisanih je nekaj pogodb za ureditev cest v posameznih krajevnih skupnostih, kjer naj bi izvajalci pričeli z delom (Cesta Marno - Brdce, cesta Kladje- Ruda cesta Retje, odsek ceste Boben, po zaključku del Rinaldo)

 • COVID: njegovo stališče je, da občina ni ta, ki daje smernice v zvezi s tem, temveč je za to pristojna država. Želimo si, da bi bilo v Hrastniku okužb čim manj, da lahko čimbolj normalno živimo tudi v prihodnjih mesecih. Za enkrat so obeti slabi, saj je bilo v zadnjih dneh v Hrastniku veliko okužb, kljub visoki precepljenosti v občini.

Vinko Žagar je izpostavil problematiko, ki se nanaša na Zdravstveni dom Hrastnik in na zdravstveno oskrbo občank in občanov, ki je dejansko temeljnega pomena v občini. Želel je informacijo, glede stanja v ZD Hrastnik, saj so velik problem zdravniki, in tudi drugo zdravstveno osebje.

Župan je povedal, da je v preteklih tednih opravil več sestankov z zdravniki, na katerem so iskali skupne rešitve, glede dodatnega zdravnika in težav, ki jih zdravniki imajo. Od direktorja, tudi pričakuje, da zdravnikom prisluhne glede uvedbe ločenega delovišča. Saj gre za dejstvo, da zdravniki v svojih ambulantah, ob dnevih ko so tudi dežurni, morajo zapustiti svojo ambulanto in iti na teren, kar pomeni, da naročeni pacienti čakajo, dokler se zdravnik ne vrne s terena. Posledično prihaja do slabe volje med pacienti, in med tistimi ki ne dobijo sestre na telefon,..

Težave našega zdravstvenega doma - pomanjkanje zdravnika, se pojavljajo že zadnjih 5 let. Bo pa v ZD Hrastnik po opravljenem izpitu, opravljala delo zdravnica iz Črne gore dr. Jelena Njunjić. Dva od zdravnikov sta bila tudi v bolniškem staležu, zato so tudi bili opravljeni pogovori z mladimi zdravniki iz drugje, da vsaj pokrijejo dežurstva. Res je tudi, da ZD Hrastnik nekaj dni ponoči ni imel dežurnega zdravnika, zato so prosili sosednje ZD da pomagajo. Na Ministrstvu za zdravje je bil opravljen tudi sestanek glede urejanja nujne medicinske pomoči v Zasavju. Včeraj bi moral biti v Zagorju tudi sestanek z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje g. Vindišarjem in vsemi tremi direktorji zasavskih zdravstvenih domovi in župani, vendar je bil sestanek zaradi trenutne situacije s Covidom prestavljen. Dejstvo je tudi to, da nas vsake tri mesece spomnijo, da se bo pričel izvajati pilotni projekt. V splošnem dogovoru je bilo zapisano, da naj bi se pilotni projekt postopoma pričel uvajati in predvideva 12 urno dežurno službo v Hrastniku za vseh sedem dni v tednu, ter 24 urno nujno reševalno vozilo, kar v praksi pomeni, da čez noč izgubimo zdravnika. Tako občina Zagorje ob Savi, kot Hrastnik se zaenkrat s takšnim predlogom ne strinjata. Dejstvo je, da je v ZD Hrastnik zdravnikov v tem trenutku premalo, zato se bo iskalo rešitve. Dalje je še povedal, da je v tem tednu opravil razgovor tudi z zaposlenimi v zdravstvenem domu in da so se dogovorili, da se še sestanejo in iščejo rešitve. Gre za splošno nezadovoljstvo in tudi odnosi v zdravstvenem domu so ena od stvari, o katerih bodo tekli pogovori, kot tudi o aktivnem strokovnem vodji. Situacija je zelo resna in z direktorjem bosta v naslednjih dneh opravila pogovor z zdravniki ter glavno sestro in upa da se bodo stvari kmalu obrnile na bolje.

Gregor Pajić je povedal, da je župan seznanjen s celotno situacijo, ter da je že vse pojasni, k čemur nima več kaj dodati.

Župan je še predlagal, da se do decembrske seje občinskega sveta pripravi pisno poročilo za obravnavo na svetu.

Vinko Žagar je poudaril, da se strinja s predlogom, da se pripravi poročilo o tem, da se o tem opravi razprava na naslednji seji.

Gregor Pajić je podal predlog, da se stop znak na cesti od Doma starejših proti Šparu, prestavi na prednostno cesto.

Župan je povedal, da bo predlog posredovan Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da ga prouči.

Igor Pogačnik je izpostavil padajoče kamenje na pešpoti ob potoku Bobnu in zamenjavo desk na brvi, ki grozijo da se bodo zlomile.

Župan je pojasnil, da je s strani Komunale Hrastnik padajoče kamenje že bilo odstranjeno. Dalje je glede brvi povedal, da je bila želja, da bo brv urejena že v letošnjem letu, kot je bila tudi pešpot s strani Študentske delovne brigade, bo pa sigurno urejena v prihodnjem letu. Povedal je še, da se pripravlja dokumentacija za postavitev brvi čez potok na Dolu pri Hrastniku, ki je bila odstranjena in bo prestavljena višje, da bo šla mimo pokopališča in ne čez pokopališče.

Igor Pogačnik je še dodal, da padajoče kamenje ni stvar Komunale Hrastnik, temveč je potrebno postaviti zaščitno mrežo, da prepreči rušenje brežine.

Tomaž Sihur je pojasnil, da sta za zaščito brežine predvideni dve varianti, in sicer, da se namestijo že prefabricirani betonski elementi, ali pa leseni elementi, in bo to vsekakor realizirano v prihodnjem letu. Ureditev brvi, pa kot je že bilo rečeno s strani župana, je bila predvidena in delno že naročena, ne pa tudi še izvedena.

Primož Frajle je podal pobudo za ureditev zaraščene okolice okrog starejše hiše ob cesti od Komunale proti Bobnu.

Župan povedal, da gre najbrž za zasebno lastnino, na katero občina ne more posegati, se bo pa preverilo ali se da kaj urediti.

Nermin Bajramović je dal pobudo za postavitev zabojnika za mešane odpadke v Prapretnem, saj so na obeh ekoloških otokih nameščeni zabojniki namenjeni plastiki in papirju, sprehajalci pa na tem območju nimajo kam odlagati ostalih mešanih odpadkov.

Župan povedal da bo vprašanje oz. pobuda posredovana Komunali Hrastnik.

Timotej Funkel je dal pobudo za ureditev dostopa do Komunale, saj so ob deževju na parkirišču velike luže in otežujejo dostop do podjetja. Dalje ga je zanimalo ali občina razmišljala o tem, da bi se podjetje Komunala prestavilo kam drugam, predvsem zaradi prostorske stiske, saj meni, če je podjetje v lasti občine, naj se jim da na razpolago sredstva in prostore da bodo uspešno in dobro delali.

Župan je povedal, da bo pobuda predana Komunali, in še pojasnil, da je parkirišče pred podjetjem v 40 % lasti podjetja, v 60 % pa v lasti privat lastnikov, ki so solastniki tega objeta. Strinja se s tem, da je potrebno pristopiti k načrtu razvoja Komunale za naprej in iskati drugo lokacijo ali odkupiti zaenkrat vsaj kakšen prostor, da lahko Komunala prične s svojo razširjeno dejavnostjo. Se pa o tem že pogovarjajo na Nadzornem odboru podjetja. Župan je še povedal, da na tem mestu izreka pohvalo komunali, ki so jo podali prebivalci na območju Kala in Turja- Gore, da je v zadnjem obdobju odkar Komunala upravlja z cestami opazna izboljšava in da se ceste redno čisti.

Vojka Povše Krasnik je ponovno dala pobudo glede energetski sanaciji poslovilnega objekta na pokopališču na Dolu. Potrebno bi bilo urediti tudi mrliški vežici A in C, ki sta v zelo slabem stanju, pušča pa tudi streha. Ob tem pa je omenila tudi javno pot preko pokopališča , ki bi jo bilo potrebno ponovno asfaltirati in malo posodobiti. Druga investicija pa naj bi bila tudi ureditev hladilne komore.

Župan je povedal, da bo pobuda predana Komunali Hrastnik.

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri.