17. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

11. 2. 2021

Zapisnik

0. Ugotovitev sklepčnosti

Zapisnik 17. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 11.2.2021, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik in na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM, za članico Občinskega sveta, ki se seje zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 ni mogla udeležiti v Delavskem domu Hrastnik (Kristina Drstvenšek,).

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih vseh 18 članov Občinskega sveta.

Prisotni so bili tudi:

 • Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 • Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave
 • Brane Majes – direktor TKI Hrastnik d.d.
 • Uroš KOBE – MATRIKA ZVO d.o.o.
 • Andreja KUS – AKA d.o.o. Trbovlje
 • Uroš Košir – LOCUS d.o.o.
 • Janez Dornik – snemalec

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan podal v sprejem predlog dnevnega reda.

Člani občinskega sveta so soglasno, z 18 glasovi ZA sprejeli naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020.
 2. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik – prva obravnava predloga odloka
 3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik - prva obravnava predloga odloka
 4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam: storitev pomoči na domu za leto 2021, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik; storitev dodatnih nalog za leto 2021, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;
 5. Volitve in imenovanja: Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije za obdobje 2021 – 2027
 6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude.
1. Potrditev zapisnika
 • Potrditev Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020.
 • Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno, s 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020.

Potrdi se Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 17.12.2020
2. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik – prva obravnava predloga odloka

Uvodno obrazložitev je podala Andreja KUS, AKA d.o.o. Trbovlje in Uroš Kobe, MATRIKA ZVO d.o.o. To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Brane Majes, direktor TKI Hrastnik d.d. je v razpravi poudaril pomembnost industrijske cone, tako z vidika podjetja TKI Hrastnik kot občine. V podjetju so čedalje bolj podvrženi standardom, ki jih v trenutnih objektih težko dosegajo, z novimi objekti pa bodo zadostili potrebnim standardom, ki se čedalje bolj zaostrujejo. Za občino je pomembno, da se ohrani delovna mesta, trenutno jih zagotavljajo več kot 200, in se bodo še povečala, spremenil pa se bo tudi prvi vtis ob vstopu v Hrastnik. Povedal je tudi, da se bo morala seliti tudi njihova upravna zgradba, zaradi izgradnje mostu in križišča za povezavo Hrastnik - Zidani most. Zaradi prijave na razpis za industrijsko cono, je podjetje TKI Hrastnik, pred tremi leti opravilo prenos zemljišča na občino, in upa, da se bo čim prej pričelo z izvajanjem del na OIC. Povedal je še, da se pojavljajo predsodki o kemiji, podjetje je tudi eno najbolj izpostavljenih v Sloveniji, prvi so morali spremeniti okoljsko dovoljenje in delujejo po novem okoljskem dovoljenju, ki pa ni najbolj primerno za njih. V teh dneh dokončujejo investicijo, kjer bodo odpadno solnico, ki jo trenutno spuščajo na komunalno čistilno napravo predelali v sol, ki je osnova za pralne praške, tako da bodo tudi zmanjšali obremenitev komunalne čistilne naprave in stalno vlagajo v okolje. Ta nadgradnja pomeni, da bodo boljša delovna mesta, in ne vnašajo novih dejavnosti, ampak samo nadgrajujejo obstoječe dejavnosti. Pojasnil je tudi, da so v tem okoljskem poročilu, samo splošni pogoji, ter da bo potrebno za vsako načrtovano dejavnost spremeniti okoljsko dovoljenje, ga dopolniti in takrat ARSO določi kakšni so pogoji (potrebni monitoringi, ali so vplivi na okolje,..). S potrditvijo OPPN dobijo osnove za projektiranje. Pravi rezultati vplivov na okolje pa bodo vidni šele eno leto po sprejetju. Občina Hrastnik je industrijsko mesto in na nek način bo industrijska dejavnost morala tu biti, da bodo lahko imeli tisti, ki bodo tu živeli pogoje, da bodo lahko zaslužili in si omogočili dokaj dostojno življenje.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da jo veseli sodelovanje gospodarstvenikov in lokalne skupnosti in meni, da OPPN predstavlja za hrastniško dolino velik poseg v prostor, prinaša nova delovna mesta in možnost zaposlovanja mladih tudi iz drugega okolja. Povedala je še, da kemija predstavlja odprta vrata vsem nam, mladi se bodo imeli možnost zaposliti v domačem okolju, hkrati pa bo s tem spodnji del Hrastnika resnično postala industrijska cona.

Občinski svet je soglasno, s 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik (dopolnjen osnutek) v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejetega prostorskega akta.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik (dopolnjen osnutek) v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejetega prostorskega akta
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik - prva obravnava predloga odloka

Uvodno obrazložitev je podal Uroš Košir, LOCUS d.o.o.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Franci Bokal je podal predlog, da bi komunalni prispevek bolj temeljito proučili in pregledali, saj meni, da lahko komunalni prispevek stimulativno vpliva na povečanje novih občanov v občini in mladih družin, zato predlaga, da se vodje svetniških skupin sestanejo in preštudirajo zadevo in poskušajo komunalni prispevek nekoliko znižati in približati mladim družinam npr. z subvencijo oz. oprostitvijo vsaj 80 % za mlade družine do 35 leta pri novogradnji z enim otrokom, da bodo lažji zgradili nov dom. Kar bi bilo dobro tudi za občino, saj nekdo ki si bo zgradil novo hišo, ne bo bremenil občinskega proračuna, bo pa veliko prinesel vanj.

Župan je povedal, da se strinja s pobudo, da se pred drugo obravnavo odloka opravi posvet, lahko tudi na ravni vodij svetniških skupin na katerem bi pregledali, kakšne spremembe bi ta drugačen predlog prinesel pri drugi obravnavi.

Primož Frajle je še dodal, da Svet za mlade, katerega član je tudi sam, pripravlja strategijo za mlade, v kateri je takšen predlog tudi zapisan.

Uroš Košir je pojasnil, da se v okviru odloka o komunalnem prispevku, oprostitve za mlade družine ali za podjetnike, ki zaposluje določeno število ljudi, ne morejo izvesti, ker zakonodaja tega ne omogoča. So pa možnosti v to smer, kot neke subvencije z drugimi občinskimi akti, vendar je potrebno vedeti, da se to šteje kot državna pomoč in je to potrebno ta aspekt preveriti in pogledati.nTako da v sklopu komunalnega prispevka to ni možno, je pa možno z drugimi akti.

Župan je predlagal, da se poda predlog, da se lahko do druge obravnave prouči. Dodal je še, da je na marčevski seji predvidena tudi obravnava strategije za mlade, v okviru katere se bodo poskušale najti in zagotoviti spodbude. Pojasnil je še, da je glede sprememb ZUreP, SOS na Vlado RS naslovila poziv, da se ne spreminja, saj so občine in Skupnost občin Slovenije na istem stališču, da je dosedanja ureditev boljša, kot je predlagana v novi zakonodaji.

Občinski svet je, soglasno s 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno podlago za drugo obravnavo.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik v prvi obravnavi in ga potrdil kot primerno podlago za drugo obravnavo
4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam
 • storitev pomoči na domu za leto 2021, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;
 • storitev dodatnih nalog za leto 2021, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno, s 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2021.

5. Volitve in imenovanja
 • Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
 • Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
 • Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu
 • Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije za obdobje 2021 – 2027

Uvodno obrazložitev je podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Razprave ni bilo.

 • Izdaja mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik Občinski svet je s soglasno, z 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik daje pozitivno mnenje k imenovanju prijavljene kandidatke Mojce Perić, na delovno mesto Ravnateljice Vrtca Hrastnik.

Župan je pred glasovanjem o kandidatih za sodnike porotnike pojasnil, da so za občino Hrastnik predvideni 4 sodniki porotniki, v pozivu za posredovanje kandidatov, pa je sodišče občine pozvalo, da se jim pošlje vsaj takšno število kandidatov kot je predvideno, nato pa izmed predlaganih kandidatov za sodnike porotnike imenuje predsednik Višjega sodišča v Ljubljani potrebno število sodnikov porotnikov. Svetniki so se po obrazložitvi strinjali, da se glasovanje opravi za vseh pet predlaganih kandidatov skupaj.

 • Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani Občinski svet je s soglasno, z 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o potrditvi naslednjih predlaganih kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani: Jurgelj Darja, Crnkovič Vanda, Peterlin Andreja , Maja Mlinar, Zupančič Antonija.

 • Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu Občinski svet je s soglasno, z 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o imenovanju kandidatov za predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrastnik, v predloženi vsebini.

 • Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije za obdobje 2021 – 2027 Občinski svet je s soglasno, z 18 glasovi ZA, sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije, v priloženi vsebini.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije, v priloženi vsebini
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o potrditvi naslednjih predlaganih kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani: Jurgelj Darja, Crnkovič Vanda, Peterlin Andreja, Maja Mlinar, Zupančič Antonija
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2021
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o imenovanju kandidatov za predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrastnik, v predloženi vsebini
Občinski svet Občine Hrastnik daje pozitivno mnenje k imenovanju prijavljene kandidatke Mojce Perić, na delovno mesto Ravnateljice Vrtca Hrastnik
6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Župan je podal naslednje informacije:

 • Ceroz: župan je povedal, da je bila včeraj opravljena novinarska konferenca. Občina Trbovlje se je enostransko odločila, da bo prekinila sodelovanje za sortiranje in odlaganje MKO odpadkov na Ceroz, dne 9.2.2021, za kar ostale občine soustanoviteljice menijo, da je postopek neustrezen. Občina Trbovlje se je želela na nek način izogniti stroškom tako za naprej kot za nazaj, in pri iskanju skupnega dogovora oz. morebitnega skupnega razhoda z Občino Trbovlje, so z občino Trbovlje na nasprotnih stališčih, saj Občina Trbovlje ne priznava niti svojega deleža količine odpadkov. Ostale občine ustanoviteljice so mnenja, da je rešitev ta, da vse občine nosijo odgovornost za nastalo situacijo glede na odstotek lastništva. Dalje je še povedal, da je Občina Trbovlje vztrajala pri cenitvi, s katero so se ostale občine strinjale, niso pa se strinjale s samim postopkom in načinom kako je bila cenitev izvedena, saj je bila vrednost infrastrukture izrazito visoko ocenjena. Ostale občine so tudi pripravljene Občino Trbovlje pooblastiti, v primeru, da najde kupca za prodajo infrastrukture za ocenjeno vrednost, z sredstvi, pa bi poplačali dolgove, odpeljali celoten RDF, okoljsko sanirali področje, ter še naslednjih 20 let subvencionirali odpadke. Občini Trbovlje je sodišče, ko so želeli izstopiti iz družbe že odredilo, da ni reagiralo pravilno z enostranskim izstopom, in po ponovni pritožbi še enkrat pritrdilo da občina ne more izstopiti iz družbe, katere lastnik je glede na podpisane zaveze in pogodbe, brez soglasja ostalih partnerjev. Občina Trbovlje se je tudi v tem primeru povsem samovoljno odločila o odvažanju odpadkov drugam in oškodovanju podjetja katerega največja družbenica je.

 • Kanalizacijsko omrežje: Ministrstvo za okolje in prostor, ne priznava kot upravičenega enega odseka, in v teh dneh naj bi na MOP-u sprejeli odločitev, ali se bodo zmanjšala sredstva za projekt, ni pa pod vprašajem izgradnja kanalizacijskega omrežja, temveč samo upravičenost enega odseka.

 • OIC Steklarna – TKI: Dne 24.12.2020 je občina na Upravno enoto Hrastnik oddala dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. S strani Sklada kmetijskih zemljišč, se pričakuje še en postopek, in po pridobljeni informaciji, naj bi bili vsi projekti z veljavnim gradbenim dovoljenjem in vso dokumentacijo na SVRK oddani do konca meseca februarja, danes pa je prišel popravek, da je datum konec meseca marca 2021. Pri MGRT so župani večih občin sprožili akcijo, ker ni samo projekt občine Hrastnik v takšni situaciji, temveč veliko projektov drugih občin in si ne želijo, da bi se zaradi enega tedna zamika pri projektu vrglo zadeve v koš ali prerazporedilo sredstva kam drugam.

 • Dom starejših občanov na Leši: Ministrstvo za okolje in prostor je že vrnilo vso potrebno dokumentacijo, in sklep, da presoja vplivov na okolje za gradnjo ni potrebna, kar pomeni, da se bo pohitrilo s pripravo OPPN, v usklajevanju pa je tudi prenovljena idejna zasnova, ki je morala biti usklajena z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in s standardi, ter cenami, ki jih ministrstvo priznava.

 • Cesta na Lešo: V Hrastniku je bil na to temo minister, prav tako sta bila na ministrstvu opravljena tudi dva sestanka v zvezi s tem in rešitve država še nima, je pa dana obljuba, da bo cesta do konca leta 2021 narejena.

 • Gradnja večstanovanjskega objekta na Resnici: več informacij v zvezi s tem bo znanih na naslednji seji.

 • Pločnik Spodnje Marno: Z Ministrstvom za infrastrukturo je bil podpisan sporazum, samo območje, si je ogledal tudi minister, pločnik naj bi v nekaj mesecih šel v izdelavo, v okviru tega, pa se proučuje tudi možnost prehoda za pešce na Slatnem, kjer je preglednost zelo majhna in se išče rešitev, oz. možnost umestitve prehoda na tem območju.

 • V sredo se bo na mestu sklanega podora v Podkraju pričelo z nameščanjem zaščitnih mrež, če bodo to dopuščale vremenske razmere.

Vojko Povše Krasnik je zanimalo, kako daleč so stvari in kazenske ovadbe v zadevi Ceroz. Dalje je izpostavila, da komunalni delavci v zadnjem času na Cesti prvega maja in tudi v centru Dola opažajo pojav podgan.

Župan je v zvezi s Ceroz-om, glede na podatke iz poročila za stanje v decembru 2020 povedal, da je stare zaloge RDF 8 981 ton, lani je bilo okrog 9 502 ton, s tem da se je vmes še odplačeval dolg, vsi zunanji upniki so bili poplačani, ostaja še dolg do KS Marno (za katerega je dogovorjeno, da KS MARNO vsak mesec občini do konca mandata nakazuje 4800 €, in s tem se bo dolg Ceroza tudi do KS poplačal. Terjatve do drugih znašajo 45 000 €. Pojasnil je tudi, da se cene na trgu za odvoz RDF spreminjajo in je cena nižja kot dve leti nazaj, za to se tega ne vrednoti. Od preteklega leta Ceroz tekoče najemnine redno nakazuje, en del najemnin se namenja za vzdrževanje, tretje in drugo odlagalno polje je v celoti prekrito, vstavljene so tudi cevi, pri večjih nalivih so se v preteklosti pojavljale težave z meteorno vodo, saj nekaterih cevi sploh ni bilo vstavljenih , nekatere so bile potrgane, zato so se iztekale mimo ČN, se pa še vedno pojavljajo težave ob večjih nalivih, saj cevi še niso nameščene na vsem odlagalnem polju, saj gre za izjemno veliko površino. Župan je tudi pozval svetnike, da v primeru interesa, lahko naredijo ponovni ogled na Cerozu. Dolg se je v letu in pol, odkar se je zvišala cena zmanjšal, sanacija poteka, smo pa še vedno daleč od ničle. Z manjkom Občine Trbovlje in z odvozom mešanih komunalnih odpadkov, odpade velik del prihodkov na Cerozu, kar pomeni, da če bi Občina Trbovlje zapustila družbo, bi Ceroz zopet posloval negativno, vendar pa so mnenja, da je Občina Trbovlje s tem naredila napako in bo na koncu račune s strani občine potrebno poravnati. Glede pojava podgan je župan povedal, da bo o tem obveščeno podjetje KSP, da se opravi pregled in deratizacija.

Vinko Žagar je izpostavil veliko lužo, ki nastane ob deževju pred glavnim vhodom v Zdravstveni dom in dal pobudo za sanacijo le -te.
Glede projekta OIC Steklarna-TKI in sekundarnega kanalizacijskega omrežja je povedal, da poteka usklajevanje medresorskega vladnega gradiva, ki ni naklonjeno občinam, in ker še nimamo oddanih popolnih vlog na resornih ministrstvih, je potrebno biti zelo previden, saj če bodo obveljali predlogi taki kot so, bodo morali biti popolni projekti oddani na SVRK- u do konca meseca marca, kar pomeni, da bi morali do takrat imeti tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje za OIC Steklarna – TKI, kot tudi usklajeno vlogo za sekundarno kanalizacijsko omrežje na MOP-u. Zanimalo ga je tudi kakšna je dinamika izgradnje Doma za starejše na Leši.

Župan je glede kanalizacijskega omrežja pojasnil, da je bila dana obljuba, da bo za tiste dele – hidravlične izboljšave , ki ne bi bili uvrščeni v projekt, kasneje pripravljen dodaten razpis. Glede dinamike za Dom na Leši je pojasnil, da je dokumentacija morala biti oddana konec oktobra oz. v novembru preteklega leta. Glede na to, da je občina prejela dokumentacijo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna je ta dinamika realna. Tudi MOP je prioritetno z obiskom ministra vse odgovore zelo hitro poslal in trenutno gre vse po terminskem načrtu.

Igor Pogačnik je izpostavil slabšo kvaliteto življenja v Hrastniku zaradi kamnoloma Boben (hrup, prah,). Dalje je povedal, da ob pešpoti ob potoku Boben z brežine pada kamenje in obstaja nevarnost, da koga poškoduje, zato bi bilo potrebno namestiti mreže. Izpostavil je odpadke, ki jih mečejo sprehajalci na brežino med osnovno šolo in Cesto 1. maja, ter na brežini pri poslovnem objektu Kajtna. Podal je pobudo, se uredi del zaščitne ograje ob glavni cesti skozi Hrastnik proti križišču » Riklov most«, saj so sedanji stebri poškodovani in celo grdi na pogled. Ker naj bi se po nekaterih informacijah trgovina Intersport selila iz zgornjih prostorov Mercatorja, je predlagal, da se s predstavniki Mercatorja opravi sestanek, kaj bi se lahko naredilo s prostorom, ker bo celotna zgornja etaža prazna Ponovno je podal pobudo, da se ob glavni cesti skozi Hrastnik, očisti cesta in zasuti robniki ob cesti.

Župan je glede kamnoloma Boben povedal, da je občinski svet organ, ki ima edini največjo politično moč v Občini Hrastnik. Zato bo potreben dogovor, na kakšen način bo sprejeta odločitev o kamnolomu in sicer ali z izvedbo referenduma v KS Boben in Rudnik in upoštevanje mnenja krajanov oz. ali bo odločal o tem samo občinski svet. Edina odločitev, ki jo je sam sprejel je bila ta, da se podaljša čas trajanja javne razprave in rok za podajo predlogov in pripomb na 8 dni po zaključku epidemije, in sicer iz razloga, da se lahko naredi kvalitetna javna obravnava, na katero občani lahko pridejo in podajo svoje mnenje, da se jim predstavijo načrti in se pridobi neko reprezentativno stališče. Glede padanja kamenja na pešpoti ob Bobnu je povedal, da je bilo v preteklem tednu opravljeno čiščenje in obrezovanje drevja na tem območju, zato se bo opravil pregled ali se je s tem povečala možnost padanja kamenja. Glede odpadkov, ki jih puščajo sprehajalci za seboj je povedal, da bo komunala opozorjena, da večkrat opravijo ogled in očistijo odpadke, vendar to ni rešitev, ker gre predvsem za kulturo ljudi, lahko pa tudi MIR poostri pregled na tem območju. Glede ograj ob glavni cesti, je pojasnil, da se bo z začetkom gradnje OIC, cesta od podjetja Steklarna do TKI preplastila in nekoliko dvignila, urejene bodo tudi ograje, in takrat se bodo poskušali tudi dogovoriti, da se zamenjajo ograje vse do »Riklovega mosta«. Prav tako bomo ponovno pozvali, da se cesta očisti , da bodo robniki vidni, ter da se čiščenje izvaja bolj redno. Dodal je še, da je bil ob obisku ministra sklenjen dogovor, da bo prioritetna naloga priprava vseh projektov za izgradnjo krožišča pri Sparu ter v centru Hrastnika. Glede trgovine Intersport je povedal , da nima informacije o tem, da bi se trgovina selila drugam, in še dodal, da ima dogovorjen sestanek s predstavniki Mercatorja, glede načrtovanja prenove v spodnjih prostorih vključno s parkirišči.

Vojka Šergan je povedala, da je bila opozorjena, da komunala vsem ne zaračunava porabo vode po števcu in je posledično veliko »pavšalistov«, ki izkoriščajo pavšal tudi za kakšne širše dejavnosti. Glede na to, da bi moralo podjetje Komunala Hrastnik povečati svojo učinkovitost trženja, bi bilo prav, da bi vsi uporabniki imeli števce. Dalje jo je še zanimalo ali se bo zaradi tega, ker pri sekundarnem kanalizacijskem omrežju v projektu en del odseka ne bo priznan, projekt znižal, oz. kako se bodo ta sredstva prerazporedila. Zanimalo jo je tudi, kako potekajo pogovori za naslednjo perspektivo, kakšna je ocena, kako smo uspešni ter kakšne so možnosti.

Župan je povedal, da bo glede načina zaračunavanja vode podano vprašanje na podjetje KSP. Glede projekta za kanalizacijsko omrežje je pojasnil, da gre za en del, na katerem so že objekti priključeni, in ga zato ne priznavajo. Ker pa so v nadaljevanju novi priključki in je to obstoječe omrežje že staro, bi ga bilo potrebno posodobiti, da bo lahko v sami naravi funkcioniralo. Če bo ta del izključen iz projekta, se bo tudi vrednost zmanjšala, naj bi pa bil za tako imenovane hidravlične izboljšave namenjen dodaten razpis. Glede naslednje perspektive je povedal, da potekajo pogovori na vseh nivojih. En od teh je Regionalni razvojni program, ki ga morajo še potrditi novo imenovani člani Razvojnega sveta zasavske regije, ter njihovi odbori. Nekateri projekti so že bili oddani na Sklad za pravični prehod, ena od idej pa je tudi, da bi bili CTN projekti možni za urbane občine - to naj bi bile občine, ki imajo upravna središča, ki bi lahko črpala sredstva. Župan je še povedal, da bodo na naslednji seji OS prisotni predstavniki Državnega sveta ter pripravljalci pokrajinske zakonodaje, da se bodo seznanili z vso predlagano pokrajinsko zakonodajo in se do nje tudi opredelili.

Seja je bila zaključena ob 18:40 uri.