25. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

19. 5. 2022

Zapisnik

0. Ugotovitev sklepčnosti

Zapisnik 25. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 19.5.2022, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik.

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih vseh 18 članov Občinskega sveta.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica občinske uprave
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Danijela Milošević – strokovna sodelavka
 • Sebastjan Zmrzljak - vodja MIR
 • Robert Lukač – pomočnik načelnika PP Hrastnik
 • Aleš Venko - tajnik SPV
 • Polona Kovač - ravnateljica Glasbene šole Hrastnik
 • Mojca Perić - ravnateljica Vrtca Hrastnik
 • Polona Dolanc - ravnateljic OŠ NH Rajka Hrastnik
 • Miha Mirt - direktor KRC Hrastnik
 • Mateja Smodiš - direktorica KAS Hrastnik
 • Gregor Pajić – direktor ZD Hrastnik v letu 2021
 • Timotej Funkel - predsednik Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
 • Kaja Mejač - novinarka ETV
 • Janez Dornik - snemalec

Brez razprave so člani občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6. 4.2022, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik;
 2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje: • Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2021;
  • Obravnava in sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2021
 3. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2021;
 4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2021 : a. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik b. Glasbena šola Hrastnik c. Vrtec Hrastnik d. Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik e. Zdravstveni dom Hrastnik f. Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik
 5. Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obravnava in sprejem: • Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2021; • Predlog Programa dela Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2022;
 6. Sistem zaščite in reševanja v občini Hrastnik – obravnava in sprejem: • Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2021; • Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022;
 7. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2021;
 8. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2022;
 9. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude;
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli dnevni red
1. Potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6. 4. 2022, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6.4. 2022, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik.

Potrdi se Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6. 4. 2022, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik.
2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje: Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2021; Obravnava in sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2021

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Zmrzljak, vodja MIR.

Božo Majcen je predlagal povečanje območja videonadzora ali več opravljenih nadzorov nad pobiranjem iztrebkov lastnikov psov.

Primož Frajle je izpostavil visoko najemnino (cca 10.000 €) za prostore v katerih je MIR, ter predlagal razmislek o cenejših prostorih. Zanimalo pa ga je tudi komu gre najemnina.

Sebastjan Zmrzljak je glede pobiranja iztrebkov za psi pojasnil, da je bila v vseh treh Zasavskih občinah v mesecu aprilu izvedena najavljena akcija nadzora nad vodenjem psov, kjer je bilo izdanih nekaj opozoril. Prihaja do kršitev, vendar so za območje Zasavja samo trije redarji na terenu. Občina Hrastnik je nadzorovana v delu, ki je opredeljen v dogovoru o medsebojnih razmerjih, je pa premajhno število redarjev, da bi se lahko opravljal večji nadzor. V nadaljevanju je povedal, da je v mesecu juniju ponovno predvidena akcija nadzora, gre pa to za najavljene akcije, ki imajo tako tudi nek preventivni namen. Se pa strinja, da so določena območja bolj problematična od drugih in bi bilo smiselno mogoče postaviti dodatne table in postaviti več košev z vrečkami za iztrebke. Se bodo pa potrudili za čim večjo pristnost redarjev in čim več tovrstnih akcij. Glede najemnine je povedal, da je višina najemnine enaka od leta 2009, ko je bil MIR ustanovljen. Prostor je v lasti občine Trbovlje, vse tri občine pa glede na dogovorjen delež plačujejo najemnino - gre pa za 240 m2 poslovnih prostorov. V prejšnjih letih, dokler se ni sofinanciranje države spremenilo, je bila najemnina všteta v refundacijo in so bili vsi stroški do 50 % realiziranih odhodkov refundirani, sedaj se je to spremenilo na 35 %, v delu ki pokriva stroške dela.

Župan je še dodal, da je bilo v preteklih 3 letih nameščenih še nekaj dodatnih koškov za pasje iztrebke in vrečke na teh koških Komunala Hrastnik redno menja, se pa velikokrat zgodi, da vrečke s koškov izginejo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v Občini Hrastnik za leto 2021.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2021, v predloženi vsebini.

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v Občini Hrastnik za leto 2021
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2021, v predloženi vsebini
3 Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2021

Uvodno obrazložitev je podal Robert Lukač – pomočnik načelnika Policijske postaje Hrastnik.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu policijske postaje Hrastnik za leto 2021.

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu policijske postaje Hrastnik za leto 2021
4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2021

a. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik b. Glasbena šola Hrastnik c. Vrtec Hrastnik d. Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik e. Zdravstveni dom Hrastnik f. Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik

Ker so svetniki poročila že prejeli, direktorji in ravnatelji javnih zavodov niso predstavljali poročil. Razprave ni bilo.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2021.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Glasbena šola Hrastnik.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Vrtec Hrastnik.

Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2021
Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Glasbena šola Hrastnik
Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnemu zavodu Vrtec Hrastnik
5. Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obravnava in sprejem

• Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2021; • Predlog Programa dela Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2022;

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Venko – tajnik SPV. Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij v občini Hrastnik za leto 2021.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Predlog programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij v občini Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij v občini Hrastnik za leto 2021
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Predlog programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij v občini Hrastnik za leto 2022
6. Sistem zaščite in reševanja v občini Hrastnik – obravnava in sprejem

• Poročilo o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2021; • Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022;

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Venko.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2021.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet je sprejel se Predlog programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2021
Občinski svet je sprejel se Predlog programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022
7. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2021

Uvodno obrazložitev je podal Timotej Funkel, predsednik Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2021.

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2021
8. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2022

Uvodno obrazložitev je podala Kristina Drstvenšek, predsednica Komisije za odlikovanja in priznanja. Razprave ni bilo.

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Društvu za preprečevanje osteoporoze Hrastnik se podeli »SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju.

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Vladimiru Pušniku se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe za področje dela v čebelarskem in gasilskemu društvu ter aktivnostih v krajevni skupnosti.

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Ivanu Potrati se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju.

Občinski svet Občine Hrastnik je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Društvu Upokojencev Dol pri Hrastniku se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju.

Društvu za preprečevanje osteoporoze Hrastnik se podeli »SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju
Vladimiru Pušniku se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe za področje dela v čebelarskem in gasilskemu društvu ter aktivnostih v krajevni skupnosti
Ivanu Potrati se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju
Društvu Upokojencev Dol pri Hrastniku se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju
9. ­Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Župan je podal naslednje informacije:

 • OIC: izvajalec del mora pridobiti še zadnje dovoljenje za odklop električne energije na objektih, nato sledi rušenje objektov - od podjetja TKI do Steklarne Hrastnik. V času rušenja bo prihajalo do občasnih zapor ceste, saj se objekti nahajajo tik ob cesti
 • Kanalizacija: na območju Pot na Kal je urejanje kanalizacijskega omrežja že pri koncu, v Prapretnem se dela izvajajo, in počasi se bodo selila na Veličkovo cesto in Novi log, kasneje pa še na Cesto padlih borcev in Pot Josipa Brinarja.
 • Dom starejših občanov Hrastnik: dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja je oddana. Prišlo pa je do zamika pri urejanju ceste na Lešo - gre za investicijo Petrola, kjer je ob sami komunalni infrastrukturi potrebno umestiti vode Petrola v samo cesto. V tem mesecu se bo pričelo z s škarpiranjem, in nato sledi še položitev vseh potrebnih vodov– kanalizacijski, vodovodni, elektro, ..
 • Resnica: s podjetjem Spekter je bil zaključen izbor izvajalca za pripravo gradbenega dovoljenja, nato sledi izbor izvajalca in PZI
 • Cesta na Kovk tik pred začetkom del.
 • Projekti potrjeni s participatornim proračunom: številni projekt so še sredi realizacije, nekatera igrala v posameznih KS so že urejena, nekatera pa so v teh dneh v zaključevanju.
 • Energetska sanacija Vrtca: pridobili smo odločbo za energetsko sanacijo vrtca, sledi razpis za izbor izvajalca, da se lahko prične čim prej z deli, ki naj bi bila v večini opravljena v času poletnih počitnic.
 • Sončna elektrarna na OŠ: po prejemu odločbe za priključek sončne elektrarne na šoli, na elektro omrežju bo sledil izbor izvajalca, dela pa naj bi bil v večini opravljena do meseca septembra.
 • Otvoritve: v mesecu juniju je predvidena otvoritev mesnice na Tržnici in trgovine NKD v prostorih bivše Modiane, z Mercatorjem potekajo pogovori glede oživitve zgornjih prostorov » Blagovnice«, kjer naj bi bil inkubator.

Vinko Žagar je podal pobudo za ureditev travnatega dela ob robu tartanske steze, ureditev ustrezne zaščite z mrežami okrog štadiona, ter zamenjava stebrov in ograje na igrišču.

Župan je pojasnil, da je bila trava ob robu steze urejana ravno danes, potrebno je še narisati črte na stezi , dodatno pa so urejene še dve leseni hišici ob stezi. Zaščitne mreže bodo nameščene jutri, stebri pa trenutno zaradi previsoke investicije ne bodo zamenjani, bo pa možno v prihodnje zamenjati stebre in ohraniti novo zaščitno mrežo. V nadaljevanju je povedal, da se bo do odprtja pešpoti uredila tudi zaščitna mreža ob malem igrišču. Po dopolnitvi Sklepa o uvedbi video nadzora na območju občine Hrastnik, bodo nameščene še dodatne 4 video kamere za videonadzor na območju Športnega parka, ki bo nato lahko odprt tudi v kasnejših urah. Želja je bila tudi, da bi se odstranila divja češnja, tik ob športnem parku, ampak je na zasebni lastnini in lastnik ne želi sodelovati z občino.

Vojka Povše Krasnik je izpostavila, da je na Dolu zobna šolska ambulanta zaprta že nekaj časa ( zaradi porodniškega dopusta bo zaprta do nadaljnjega) in dala pobudo, da se čimprej uredi in odpre ambulanta (to bi se lahko znotraj Zdravstvenega doma s prerazporeditvijo oz. reorganizacijo). Podala je še pobudo, da podjetje Komunala Hrastnik na pokopališču na Dolu večkrat opravi odvoz smeti.

Župan je povedal, da bosta obe pobudi posredovani pristojnim (Zdravstvenemu domu Hrastnik in Komunali Hrastnik).

Igor Pogačnik je izpostavil meglico, ki se zadnje čase vali iz spodnjega dela Hrastnika – ki pa ni vremenski pojav. Prisotne pa je povabil na koncert Slovenske vojske, ki ga 4. junija 2022, organizira Občinsko združenje Slovenskih častnikov Hrastnik.

Župan je odgovoril, da bosta pozvani podjetji TKI in Steklarna za odgovor. Želja občine je, da se pri vsakem dogodku, ki je vpisan v SPIN obvesti občanke in občane, kaj se je zgodilo.

Kristina Drstvenšek je pohvalila novo otroško igrišče pri športnem parku, in predlagala, da se na asfaltni površini na tem območju narišejo kakšne otroške igre ( restanc,…) Podala je tudi pobudo, da se na tem območju uredi še stranišče, mogoče prenosno, ker trenutno zelo smrdi po urinu, ter ureditev sence pri igralih.

Župan je odgovoril, da z Vrtcem že potekajo dogovori, da bodo vzgojiteljice vrtca s KRC-em narisale talne igre. Glede smradu po urinu pri igralih je pojasnil, da je na območju igral nameščen videonadzor, prav tako bo nameščena ograja pod stopnicami, saj je to del, ki ga videokamere ne ujamejo in nekateri tam opravljajo svojo potrebo. Je pa dogovor s KRC-em, da lahko otroci uporabljajo stranišče na bazenu. Glede sence, pa je župan še pojasnil, da je načrtovana zasaditev večjih dreves, ki bodo dala senco.

Franci Bokal je dal pobudo, da AGM Nemec na površinah, kjer je izvajal zimsko službo, očisti cestišče saj je pesek še vedno tam. Zanimalo ga je še, kako je z ureditvijo vodovoda na Kalu. Izpostavil pa je tudi urejanje OIC, kjer se že en mesec nič ne dogaja, pa je več investicij vezanih na ta projekt.

Župan je glede čiščenja ceste povedal, da se bo pobuda posredovala na Komunalo Hrastnik. Glede vodovoda pa je pojasnil, da je v preteklem tednu izvajala zadnja faza projekta, ki naj bi bila tik pred priključkom.

Franci Bokal je dodal, da so območja, kjer je pluženje izvajala Komunala Hrastnik očiščena in urejena, ostali deli ceste, kjer je pluženje izvajalo podjetje AGM NEMC pa ni očiščeno.

Župan je pojasnil, da je pogodba za Letno in zimsko vzdrževanje cest sklenjena s podjetjem Komunala Hrastnik, zato je ona v pogodbenem razmerju s podizvajalcem in ne občina, se pa strinja da mora tudi podizvajalec opraviti svoje delo. Dalje je glede OIC povedal, da ne drži, da se nič ne dogaja, izvajajo se odklopi objektov od različnih vodov, pričenjajo se tudi rušitvena dela. V ponedeljek je bil tudi na Direkciji RS za ceste sestanek, saj se razpis za urejanje ceste od tovarne TKI do mosta čez Savo ponavlja iz razloga, ker so bile ponudbe višje od projektantskih in zagotovljenih cen. Cesta mimo obeh objektov, se mora graditi vzporedno z OIC, rušitvena dela bodo potekala do jeseni, in do takrat mora država izbrati izvajalca za gradnjo ceste (od mostu čez Savo do konca objektov TKI) v sklopu katere se bo nivo ceste pri TKI, bo dvignil za 1m, zamenjala se bo celotna ograja, očistilo se bo drevje nad Steklarno Hrastnik in pregledalo oporne zidove. Gre pa za projekt, ki bo s strani direkcije trajal dve leti.

Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.