23. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

10. 2. 2022

Zapisnik

0. Ugotovitev sklepčnosti

ZAPISNIK 23.redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 10.2.2022, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik in na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM, za članico Občinskega sveta, ki se seje, zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov-2, ni mogla udeležiti v Delavskem domu Hrastnik (Kristina Drstvenšek).

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 17 članov Občinskega sveta. Opravičeno odsotna je bila Ksenija Jakopič.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica občinske uprave
 • Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Tea Primon – vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve
 • Danijela Milošević – strokovna sodelavka
 • Damjana Pirc – pooblaščena občinska urbanistka - ZOOM
 • Drago Kopušar – direktor Doma starejših Hrastnik
 • Janez Dornik – snemalec

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan podal v sprejem sklep za izvedbo seje, ki bo opravljena tudi na daljavo za članico Občinskega sveta, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov-2, seje občinskega sveta ni mogla udeležiti v Delavskem domu Hrastnik.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 ne morejo udeležiti seje Občinskega sveta Občine Hrastnik v Delavskem domu, dne 10.2.2022, se udeležijo seje na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM.

Brez razprave so člani občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 23.12.2021, zapisnika 9. korespondenčne seje, izveden v dneh od 17.1.2022 do 19.1.202 in 10. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 24.1.2022 do 26.1.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 22. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
 2. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »RESNICE S5« (Občina Hrastnik)
 3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)
 4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam:
  • storitev pomoči na domu za leto 2022, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;
  • storitev dodatnih nalog za leto 2022, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;
 5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – druga obravnava
 6. Premoženjsko pravne zadeve:
  • Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022
 7. Volitve in imenovanja: -Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zasavka ljudska univerza
 8. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude
Člani Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki se zaradi objektivnih okoliščin v zvezi z epidemijo SARS Cov - 2 ne morejo udeležiti seje Občinskega sveta Občine Hrastnik v Delavskem domu, dne 10.2.2022, se udeležijo seje na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM. Člani občinskega sveta so sprejeli dnevni red
1. Potrditev Zapisnika

Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 23.12.2021, zapisnika 9. korespondenčne seje, izveden v dneh od 17.1.2022 do 19.1.2022 in 10. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 24.1.2022 do 26.1.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 22. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 23.12.2021, zapisnik 9. korespondenčne seje, izveden v dneh od 17.1.2022 do 19.1.2022 in 10. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 24.1.2022 do 26.1.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 22. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik.

Potrdi se Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 23.12.2021, zapisnik 9. korespondenčne seje, izveden v dneh od 17.1.2022 do 19.1.2022 in 10. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 24.1.2022 do 26.1.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 22. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
2. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »RESNICE S5« (Občina Hrastnik)

Uvodno obrazložitev je podala Damjana Pirc, pooblaščena občinska urbanistka.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »Resnica S5« (Občina Hrastnik).

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »Resnica S5« (Občina Hrastnik)
3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)

Uvodno obrazložitev je podala Damjana Pirc, pooblaščena občinska urbanistka.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Primož Frajle je v imenu Liste Naš Hrastnik pohvalil občinsko upravo za vso energijo, ki jo je vložila v pripravo dokumentacije, da se po dolgem času pričnejo potrebni postopki za izgradnjo nečesa novega v občini.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122). ID 2685.

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122). ID 2685
4. obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam
 • storitev pomoči na domu za leto 2022, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;
 • storitev dodatnih nalog za leto 2022, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;

Uvodno obrazložitev je podal Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik, za storitev pomoči na domu in Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve za storitev dodatnih nalog, ki jih izvaja Center za socialno delo.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Šergan se je zahvalila direktorju doma, da je v obrazložitvi omenil tudi dano pobudo s strani Svet za invalide, da se storitve, ki jih izvaja Dom starejših, predvsem nega na domu, izvajajo tudi med vikendi, prazniki in v popoldanskem času. Predlagala je, da se s strani doma naredi predlog, na kakšen način bi se te storitve izvedle in se potem lahko tudi to ovrednoti. In ko bodo občani zaznali možnost teh storitev, se bodo lažje odločali za to možnost. Z vidika Zakona o dolgotrajni oskrbi, bi bilo prav, da se tudi v naši občini naredijo ti koraki, naredi načrt in postavi rok za izpolnitev tega načrta.

Župan je še dodal, da je iz obrazložitve direktorja razumel, da ti pogovori že potekajo in je prepričan da bomo hitro imeli usklajene predloge, ki jih bomo lahko predstavili tudi na občinskem svetu.

Kristina Drstvenšek je podprla pobudo, da bi se storitev nege na domu, izvajala tudi v popoldanskem času in med vikendi, enako tudi za razvoz kosil na dom, saj iz izkušenj lahko pove, da bo zadeva med uporabniki zelo aktualna.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2022 v predloženi vsebini.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2022 v predloženi vsebini
5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Župan je k obrazložitvi dodal, da je bil na to temo opravljen en sestanek s kulturnimi društvi, in dva sestanka s predsednikom Zveze kulturnih društev, na katerih so prišli do soglasja, da se poda v sprejem občinskemu svetu takšen pravilnik.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da če so bili na prejšnji seji malo kritični do obravnave pravilnika, smo lahko sedaj zadovoljni, da so se pripombe upoštevale, da je bil sklican sestanek z predstavniki, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki so podali pripombe, in da je pravilnik primeren za sprejem Lahko smo tudi ponosni, da imamo v Hrastniku ljubitelje, ki svoj prosti čas namenjajo kulturni dejavnosti, pa naj si bo to v pesmi, besedi ali igri. Katjuša Laznik je povedala, da se je izkazalo med obema obravnavama, da je prav, da se je obravnava pravilnika opravila v dveh fazah. Upa, da so društva uspela podati svoje predloge in pripombe in da bodo zadovoljni. Je pa to dokaz, da je potrebno iti v sprejem dokumentov kakšen mesec prej in jih pred sprejemom uskladiti z akterji posameznih področij.

Župan je povedal, da je namen občinske uprave, da se na pobude občinskega sveta odzove, ter popravi in uskladi kar je potrebno. Je pa v vsakem primeru mišljeno, da se merila in kriteriji vsako leto usklajujejo. Kritika je na mestu, prav je, da je pravilnik usklajen z društvi in da so le-ta zadovoljna.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Hrastnik.

Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Hrastnik
6.­ Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022

Uvodno obrazložitev je podala Tea Primon, vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve.
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik, sprejme Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022 in Sklep o dopolnitvi sklepa o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik, sprejme Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022 in Sklep o dopolnitvi sklepa o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022
7.­ Volitve in imenovanja

Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zasavka ljudska univerza

Uvodno obrazložitev je podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je s 15 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zasavska ljudska univerza imenuje Suzano Venko.

Občinski svet Občine Hrastnik kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zasavska ljudska univerza imenuje Suzano Venko
8.­ Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Župan je podal naslednje informacije:

 • Dom starejših občanov Hrastnik: Čaka se sklep Vlade RS za začetek izgradnje ceste na Lešo. Po prejetih informacijah naj bi se zadeva obravnavala na seji Vladi RS v prihodnjem tednu, s čimer bi bili izpolnjeni vsi pogoji za pričetek gradnje ceste. Medtem je občina s pripravljalcem in direktorjem Doma starejših uskladila še zadnje podrobnosti glede dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki bo vložena do konca meseca marca na Upravno enoto Hrastnik.

 • Resnica: s soinvestitorji želimo vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto Hrastnik pred poletjem.

 • OIC: smo v zaključni fazi izbire izvajalcev za celotno obrtno cono (prejeli smo dve ponudbi, ki sta krepko nižji od predvidenih sredstev v proračunu, kar je iz finančnega vidika ugodno), so pa cene višje od predvidenih. Poizkušali bomo v mesecu marcu pričeti z rušitvami.

 • Kanalizacija: uvedba v delo je že bila opravljena, z deli se pričenja v drugi polovici meseca februarja. Želja je, da tudi to investicijo v večjem delu zaključimo letos.

 • Šporni park na Logu: dela se zaključujejo, večina gradbenih del je zaključenih, čaka se še odprtje asfaltnih baz, ko se bodo dela nadaljevala z vgradnjo drenažnega asfalta ter nato še z vgradnjo tartanske podlage. Obenem se ureja nova pešpot pod stadionom, ki bo kasneje povezovala športni park s parkom pod Domom starejših. Letos so v proračunu občine na postavki KS Rudnik, predvidena tudi sredstva za ureditev pešpoti od Zdravstvenega doma do Doma starejših, s čimer bo urejena pešpot od Zdravstvenega doma do Športnega parka.

 • Mlakarjevo stanovanje: zunanjost je zaključena - razen enega sloja barve, v pripravi pa je tudi dokumentacija za LAS projekt - ureditev notranjosti in vseh priključkov.

 • Energetska sanacija objektov: oddana je bila dokumentacija za energetsko sanacijo obeh objektov - Zdravstvenega doma in Vrtca Hrastnik, ki sta bila prijavljena na razpis.

 • Cesta Hrastnik- Rinaldo: cesta je popolnoma zaprta zaradi nevarnosti zdrsa skal. Direkcija RS za ceste je zagotovila, da do podaljšanja izvedbe del ne bo prišlo, izvajalci so zagotovili da bodo cesto odprli do roka, mogoče celo kakšen dan prej. Na pobudo občine in krajanov krajevne skupnosti so za tamkajšnje prebivalce zagotovljeni določeni prevozi z avtomobilom, ki ga je zagotovil izvajalec, dana je tudi pobuda, da se prioritetno za to področje uporablja prevoz prostofer, izvajalec pa je zagotovil tudi avtobusni prevoz za prevoz srednješolcev. Na cesti bo še potrebna ob odprtju asfaltnih baz zaključna preplastitev asfalta nad delu, kjer je bila cesta že zaključena.

 • Cesta od podjetja Forstek do Sp. Marna: Podpisana je pogodba za cesto , vključno s pločnikom.

 • Cesta od »Riklovega mosta« do »Pod Škalo«: Izvedla se bo preplastitev dela ceste od »Riklovega mosta« do »Pod Škalo«.

 • Cesta Hrastnik - Zidani most: Slaba novica, ker se Državni prostorski načrt podaljšuje za tri mesece. Še vedno so v Dogovoru za razvoj regij zagotovljena sredstva za I fazo (ureditev mostu čez Savo do odcepa Krnice). Če bo v mesecu aprilu Državni prostorski načrt potrjen, še lahko črpamo ta sredstva, drugače pa se pogovarjamo kako ta sredstva prerazporediti znotraj regije.

 • Lokalne ceste: Dokumenti za lokalne ceste (za lanskoletne projekte) so podpisani, čakamo izvajalce del, da pričnejo z deli, za letošnje projekte pa smo v zadnji fazi priprave dokumentacije, in bi že v mesecu marcu lahko imeli izbranega izvajalca za vse predvidene projekte

 • KSP: objavljen je razpis za direktorja Komunale Hrastnik, in v primeru, da bo postopek izbire direktorja zaključen, bo v naslednjih dneh opravil pogovor s predstavniki svetniških skupin, da se za obravnavo potrditve direktorja na občinskem svetu izvede korespondenčna seja sveta, da se ne čaka na redno sejo sveta s potrditvijo.

Primoža Frajleta je zanimalo, kdaj se bo začela izgradnja kanalizacije na Veličkovi cesti (od Škorjančeve hiše).

Mateja Smodiš je povedala, da se krajani Bobna in Čeč že od meseca julija soočajo z delno zaporo ceste, od 31.1.2022 pa s popolno zaporo ceste, so pa krajani dokaj strpni, saj se zavedajo, da mora biti cesta zaprta zaradi varnosti, saj gre za obsežen poseg z miniranjem v kamnolomu. O zapori omenjene ceste, je bila Krajevna skupnost strani izvajalca obveščena šele 24.1.2022, po tem obvestilu je bil na občini Hrastnik tudi sestanek, kjer je izvajalec obljubil, da se bo potrudili, da se dela končajo v enem mesecu in se omogoči prevoznost ceste. Teče že drugi teden od pričetka del, zato jo je zanimalo ali dela potekajo o planu.

Župan je pojasnil, da sta s predsednikom KS Boben Čeče dogovorjena, da nenapovedano opravljata ogled gradbišča in se obveščata o številu delavcev in strojev na gradbišču (2 x sta že opravila ogled in obakrat so na gradbišču dela potekala), prav tako bosta tudi v prihodnje s predsednikom aktivno opravljala oglede ali se dela nadaljujejo ali ne. V nadaljevanju je še povedal, da so tudi na občino dobili obvestilo o zapori ceste, dan preden je bila obveščena tudi krajevna skupnost, glede česar je bil tudi sam nezadovoljen.

Franci Bokal je dal pobudo, glede objave obvestil za občane Občine Hrastnik na Radiu Aktual, ki so kratki in z opombo, da ostale informacije dobijo na spletni strani občine Hrastnik. Glede na to, da vsi prebivalci niso računalniško pismeni, bi lahko dodali še kakšno telefonsko številko, kjer dobijo občani potrebne informacije, če nimajo računalnika.

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe je povedal, da je za kohezijski projekt odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, po terminskem planu, ki sicer še ni potrjen, že narejena uvedba v delo, z deli pa naj bi se pričelo v prihodnjem tednu in sicer na delu ceste Pot na Kal in sočasno v KS Prapretno, kjer večinoma trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, ki jih je pred pričetkom vegetacije potrebno vrniti v stanje, da se lahko le-te obdelujejo. Nato se bodo dela iz Prapretna selila navzdol proti centru in takrat naj bi se uredila kanalizacija tudi na Veličkovi cesti. Po terminskemu planu, naj bi bilo to v mesecu marcu oz. aprilu. Nato pa preostaneta za ureditev samo še dva odseka poleg centra, in sicer odsek Pot Josipa Brinarja in Cesta Padlih Borcev, vsa dela naj bi bila predvidoma zaključena do meseca februarja 2023.

Seja je bila zaključena ob 18:05 uri.