12. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

28. 5. 2020

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 2.4. 2020, zapisnika 5. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Hrastnik, ki je potekala od 14.4.2020 do 20.4.2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 2.4.2020
2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje
3. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2019
4. Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
6.Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2019
8. Rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 – skrajšani postopek