7. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

24. 9. 2019

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 27.6. 2019, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 27.6.2019
2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP HR94 – druga obravnava
3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik – prva obravnava
4. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi projekta v NRP 2019 – 2022
5. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju januar – junij 2019
6. Obravnava in sprejem Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2019
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – druga obravnava
9. Predstavitev predloga pokrajinske zakonodaje in oblikovanje stališča predloga Občinskega sveta Občine Hrastnik
10. Informacije župana o aktualnih zadevah
11. Vprašanja in pobude