4. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

9. 3. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 2.2.2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik; Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Potrdi se Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 2.2.2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik;
4. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.
5. Problematika reorganizacije NMP in vključevanje v dispečersko službo Zdravstvenega doma Hrastnik
7. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
8. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik
9. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2023 – obravnava in sprejem
10. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2023 – obravnava in sprejem
11. Volitve in imenovanja: c. Imenovanje članov v Svet Knjižnice Anton Sovreta Hrastnik d. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Skupščino Ceroz d.o.o.
12. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude