3. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

2. 2. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
2. Potrditev Zapisnika druge redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 22.12.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik;
3. Obravnava in sprejem: ­- Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik ­- Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik
4. Sklep o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2023 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik – obravnava in sprejem.
5. Soglasje k zadolžitvi RRA Zasavje, za najem Premostitvenega (likvidnostnega) posojila v višini 31.424,00 EUR z vračilom do 18. 12. 2023, z namenom uspešnega dokončanja EU projekta Pronacul, z že odobrenimi evropskimi sredstvi – izdaja soglasja
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik – obravnava in sprejem
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Hrastnik- – obravnava in sprejem
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik- KRC Hrastnik– obravnava in sprejem
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik– obravnava in sprejem
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Hrastnik– obravnava in sprejem
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik– obravnava in sprejem
13. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude - Plan sej Občinskega sveta za leto 2023