27. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

6. 10. 2022

Zapisnik

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 23. 6. 2022, zapisnika 11. korespondenčne seje OS (izvedene v dneh od 29. 8. do 1. 9. 2022) in pregled realizacije sklepov sprejetih na 26. redni seji OS Občine Hrastnik
2. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. za leto 2023
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – seznanitev
4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Hrastnik – skrajšani postopek
5. Premoženjsko pravne zadeve: Podelitev stavbne pravice na območju obrtno industrijske cone Podkraj, Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
6. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših Hrastnik, Imenovanje nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo, Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude