27. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

6. 10. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 26. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 23. 6. 2022, zapisnika 11. korespondenčne seje OS (izvedene v dneh od 29. 8. do 1. 9. 2022) in pregled realizacije sklepov sprejetih na 26. redni seji OS Občine Hrastnik
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – seznanitev
4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Hrastnik – skrajšani postopek
5. Premoženjsko pravne zadeve: Podelitev stavbne pravice na območju obrtno industrijske cone Podkraj, Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
6. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših Hrastnik, Imenovanje nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo, Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude