5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

20. 4. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred 1. točko dnevnega reda
1. Potrditev 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 9.3.2023 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
3. Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2022 ter Obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2022
5. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2022 - Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik - Zdravstveni dom Hrastnik - Glasbena šola Hrastnik - Vrtec Hrastnik - Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik - Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik
6. Poročilo o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2022 In Predlog programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2023
7. Poročilo o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2022, Obravnava in sprejem
8. Poročilo o delu Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2022 in Predlog programa dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2023
9. Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2022
10. Podelitev stavbne pravice na območju Resnice za novogradnjo večstanovanjskih objektov
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje
13. Volitve in imenovanja: • Izdaja soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik • Izdaja mnenja k imenovanju direktorja Zasavske ljudske univerze • Izdaja soglasja ustanovitelja k višini plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2022
14. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude