24. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

6. 4. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 10.2.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 23. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
2. Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2021 – obravnava in sprejem
3. Spodbujanje zadružne oblike povezovanja v samooskrbne energetske skupnosti
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza – skrajšani postopek
5. Izdaja soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov
6. Realizacija akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za obdobje 2019- 2022 v letu 2021 – obravnava in sprejem
7. Premoženjsko pravne zadeve:- Dopolnitev št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022; Podelitev stavbne pravice na območju OIC Steklarna-TKI
8. Volitve in imenovanja: Izdaja soglasja k imenovanju direktorja Komunale Hrastnik d.o.o.
9. ­ Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude